Już wkrótce małe i średnie przedsiębiorstwa obejmie obowiązek przesyłania plików JPK_VAT – sprawdź, czy spełniasz warunki dla zachowania statusu małego, średniego bądź mikroprzedsiębiorcy i z jakiego okresu przejściowego możesz korzystać. Dowiedz się, jakie limity obowiązują w tym zakresie i poznaj pozostałe przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego weszły w życie 1 lipca 2016 r. Zasadniczo od tego momentu podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych muszą każdego miesiąca przesyłać drogą elektroniczną ewidencje VAT – bez wezwania organu podatkowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. Pozostałe struktury JPK opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów przekazuje się natomiast elektronicznie lub na informatycznym nośniku danych – wyłącznie na wezwanie organu podatkowego do e-kontroli.

Przepisy ustawy nowelizacyjnej przewidują jednak możliwość korzystania z okresu przejściowego na wdrożenie JPK dla małych i średnich firm oraz mikrofirm.

 

W przypadku przesyłania plików JPK_VAT obowiązują następujące terminy:

Tzw. duzi przedsiębiorcy – od 1 lipca 2016 r. (pierwszy taki plik powinien był zostać przesłany do 25 sierpnia 2016 r.)

Mali i średni przedsiębiorcy – od 1 stycznia 2017 r. (pierwszy taki plik należy przesłać do 25 lutego 2017 r.)

Mikroprzedsiębiorcy – od 1 stycznia 2018 r. (pierwszy taki plik należy przesłać do 25 lutego 2018 r.)

 

Natomiast w przypadku pozostałych struktur JPK przekazywanych na wezwanie organu podatkowego obowiązują terminy poniższe:

Tzw. duzi przedsiębiorcy – od 1 lipca 2016 r.

Mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy – od 1 lipca 2018 r.

 

 

Aby ustalić, kto ma prawo do korzystania z okresu przejściowego wyznaczonego dla małych i średnich oraz mikroprzedsiębiorców, należy posłużyć się definicjami zawartymi w ustawie z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672):

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104-106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

 

Powyższych definicji nie należy mylić z definicjami małego podatnika określonymi w ustawach o VAT, PIT oraz CIT oraz wprowadzoną niedawno kategorią tzw. jednostek mikro (zwanych też mikropodmiotami) w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W zakresie JPK obowiązują wyłącznie zacytowane powyżej przepisy.

Ani przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ani przepisy innych aktów prawnych nie definiują jednak pojęcia tzw. dużego przedsiębiorcy. Uznaje się jednak, iż status taki posiada podmiot niespełniający warunków określonych dla średniego przedsiębiorcy, czyli przekracza określone w zacytowanym art. 106 limity.

 

Prawo do okresu przejściowego na wdrożenie JPK dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów niebędących przedsiębiorcami, które spełniają warunki określone w powyższych przepisach. Taką odpowiedź na wątpliwości podatników udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania zamieszczonych na swojej oficjalnej stronie internetowej.

 

Ustalenie prawa do zachowania statusu małego, średniego lub mikroprzedsiębiorstwa wymaga m.in. przeliczenia określonej w przepisach kwoty wyrażonej w euro na złote. Tak wskazuje cytowany art. 107 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W celu dokonania takiego przeliczenia należy posłużyć się kursem ogłoszonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2015 r. lub 31 grudnia 2014 r.

 

Więcej informacji dot. JPK znajdziesz w naszym poradniku