Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znana podatnikom jako Polski Ład, zawiera ważne zmiany dla właścicieli kas fiskalnych. Od 1 stycznia 2022 r. muszą oni zadbać o to, by ich klienci mogli płacić bezgotówkowo. Czy oznacza to, że przedsiębiorca musi wdrożyć w firmie terminal płatniczy? Jakie kary grożą za niedopełnienie nowego obowiązku?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje znacząca część zapisów ustawy nazywanej Polskim Ładem, opublikowanej w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 roku pod poz. 2105. Wśród nich znajduje się nowy obowiązek, który dotyczy podatników ewidencjonujących sprzedaż z wykorzystaniem urządzenia fiskalnego. Chodzi o zapewnienie klientom dwóch możliwości dokonania zapłaty: poza gotówką, przedsiębiorca zobowiązany jest przyjąć także płatność bezgotówkową.

Zapłata gotówką lub instrumentem płatniczym – masz kasę, dajesz wybór

Konieczność zapewnienia możliwości przyjmowania zapłaty za towary lub usługi w formie elektronicznej wyraźnie wynika z art. 22. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, gdzie czytamy:

Art. 22.

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

Co oznacza instrument płatniczy?

Czym jest wspomniany w tym zapisie instrument płatniczy? Nie musimy się domyślać, ponieważ ustawa powołuje się na definicję zawartą w innym dokumencie. Ponieważ zgodnie z tą definicją jest to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego, umożliwienie płatności bezgotówkowej nie oznacza konieczności zakupu terminala – przynajmniej w teorii.

W ramach wywiązania się z obowiązku nakładanego przez ustawodawcę, dopuszczalne są więc wszelkie urządzenia czy też procedury, które pozwolą płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego. Karta płatnicza, przelew elektroniczny, płatności mobilne, BLIK – chodzi o to, by klient zawsze miał wybór, czy płaci gotówką czy w formie bezgotówkowej. Jednak dla wielu właścicieli kas, zwłaszcza tych prowadzących sklepy stacjonarne lub punkty usługowe, stworzenie nabywcy opisywanej możliwości, będzie oznaczało zakup terminala płatniczego i wdrożenie go w firmie.

Brak opcji płatności elektronicznej – sankcje za niewywiązanie się z obowiązku

Chociaż w ustawie nie ma konkretnej wzmianki o karach dla przedsiębiorców, którzy nie zapewnią klientom opcji płatności elektronicznej, niewywiązanie się z tego obowiązku będzie miało swoje konsekwencje. Podatnik straci na jakiś czas prawo do uzyskania przyśpieszonego zwrotu podatku VAT, a także możliwość rozliczeń kwartalnych.

Nie masz kasy fiskalnej? Ten obowiązek ciebie nie dotyczy

W innym miejscu opisywanej ustawy znajduje się zapis:

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.10).

Nie ma więc wątpliwości, że płatność przy użyciu instrumentu płatniczego, jako alternatywna proponowana forma rozliczenia za usługę lub towar, dotyczy jedynie właścicieli kas fiskalnych.

Zobacz też:

Zwolnienia z kas fiskalnych 2022 r. Uwaga, zmiany!