Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty w 2017 r. dalej mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, jakie czynności należy uwzględnić w wyliczeniu obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia, czy wziąć pod uwagę wartość sprzedaży brutto czy netto oraz jak wyliczyć limit proporcjonalny. Dowiedz się też, kto nie może w 2017 r. korzystać ze zwolnienia podmiotowego bez względu na wartość obrotu.

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Na mocy tego aktu prawnego podatnicy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych mają prawo do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Prawo to przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem podatnik, którego obroty w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 20.000 zł, może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2017 r. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2017 r. nie dotyczy jednak podatników, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, czyli m.in. świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów czy dokonują dostawy części do silników, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego, fotograficznego, perfum, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych. Podatnicy wykonujący te czynności nie mają prawa do zwolnienia z kas przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

 

Kasy fiskalne 2017 – wyliczenie limitu obrotów

Na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. należy wziąć pod uwagę obrót podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W wyliczeniu tym nie uwzględnia się transakcji dokonanych na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Czynni podatnicy VAT przy wyliczeniu obrotu biorą pod uwagę wartość sprzedaży netto wynikającą z dokumentów sprzedaży. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT uwzględniają wartość sprzedaży w kwocie brutto.

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, w wyliczeniu tym nie uwzględnia się obrotu z czynności wymienionych w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia, czyli z dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

 

Limit proporcjonalny do zwolnienia z kasy w 2017 r.

Podatnik rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wylicza według następującego schematu:

20.000 zł / 365 x liczba dni

Liczba dni to okres od dnia wykonania pierwszej czynności do zakończenia roku podatkowego.

Przykład 1

Pan Grzegorz rozpoczął sprzedaż 14 lutego 2017 r. Do końca roku pozostało 321 dni. Limit obrotu do zwolnienia z kasy w 2017 r. wynosi 17.589,04 zł. (20.000 zł / 365 x 321)

Przykład 2

Spółka ABC rozpocznie sprzedaż 18 lipca 2017 r. Do końca roku pozostanie 167 dni. Limit obrotu do zwolnienia z kasy w 2017 r. wyniesie 9.150,68 zł. (20.000 zł / 365 x 167)

 

Warto przy tym podkreślić, iż w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia mowa jest o przewidywanym obrocie. Jeśli podatnik rozpoczyna sprzedaż w tracie roku i spodziewa się wysokich obrotów (z pewnością przekraczających limit) powinien zaopatrzyć się w kasę fiskalną od razu przy rozpoczęciu tej sprzedaży.

 

Utrata prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2017 r.

Przekroczenie limitu – zarówno rocznego w kwocie 20.000 zł, jak i limitu proporcjonalnego – skutkuje koniecznością wprowadzenia w działalności kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono limit.

Przykład 1

Pan Grzegorz przekroczy limit do zwolnienia z kasy dnia 19 czerwca 2017 r. Kasę fiskalną będzie musiał wprowadzić w działalności najpóźniej 1 września 2017 r.

Przykład 2

Spółka ABC przekroczy limit do zwolnienia z kasy dnia 2 września 2017 r. Kasę fiskalną będzie musiała wprowadzić najpóźniej 1 grudnia 2017 r.

 

Rozpoczęcie pracy z kasą fiskalną wymaga uprzedniego złożenia we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym Zgłoszenia o rozpoczęciu ewidencjonowania. Następnie urządzenie musi zostać zafiskalizowane przez uprawnionego serwisanta. W ciągu 7 dni należy złożyć w urzędzie skarbowym Zgłoszenie danych dotyczących kasy. Wszystkie wytyczne na temat rozpoczęcia pracy z kasą i dalszego jej użytkowania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Terminowe rozpoczęcie pracy z kasą fiskalną jest bardzo ważne – stanowi m.in. jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie.

 

Kasy fiskalne Pruszków – zobacz naszą ofertę