Nie będzie likwidacji zwolnienia podmiotowego z kas ani zmniejszenia obowiązującego limitu. Za to zlikwidowane zostaną aż cztery pozycje z katalogu zwolnień przedmiotowych. Projekt nowego rozporządzenia wprowadza także nowy wymóg dla wielu zwolnień wymienionych w załączniku do tego aktu prawnego. Sprawdź, co zmieni się w zwolnieniach z kas fiskalnych w 2019 r.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Znamy już projekt tego aktu prawnego – w przeciwieństwie do swoich poprzedników, ma obowiązywać aż 3 lata – do końca 2021 roku. Zmian jest kilka, nie stanowią one jednak rewolucji. Niektóre grupy podatników mogą stracić prawo do zwolnień z kas. Inni będą musieli sprostać dodatkowym obowiązkom, aby wciąż korzystać ze zwolnienia.

 

Kasy fiskalne 2019: Zwolnienie podmiotowe zostaje

Ustawodawca zdecydował się zachować w obecnym kształcie zwolnienie podmiotowe z kas – przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. Podobnie jak w 2018 r., ze zwolnienia tego będą mogli korzystać podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł.

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku kwotę limitu wyliczać będą w proporcji do okresu jej prowadzenia. Jeśli limit ten przekroczą, kasę fiskalną będą musieli wprowadzić w ciągu dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony. Przepisy regulujące te kwestie w 2019 r. zostaną zachowane w takim samym kształcie jak obecnie.

 

Kasy fiskalne 2019: Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych

W załączniku do projektu nowego rozporządzenia znalazł się katalog zwolnień przedmiotowych z kasy fiskalnej. Wymieniono w nim większość czynności z obecnego aktu prawnego. Jednak nie wszystkie. Od 1 stycznia 2019 r. zwolnieniu przedmiotowemu z kas fiskalnych nie będą podlegały następujące czynności z obecnego rozporządzenia:

Poz. 17: Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

Poz. 30: Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

Poz. 43: Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

Poz. 48: Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

 

Nie oznacza to jednak, iż wykonujący je podatnik będzie musiał obowiązkowo i natychmiast wprowadzić kasę fiskalną w działalności. Wciąż bowiem będzie mógł korzystać chociażby ze zwolnienia podmiotowego z kas – dopóki nie przekroczy przysługującego mu limitu, czy np. ze zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek.

 

Kasy fiskalne 2019: Zwolnienie przedmiotowe wyłącznie po wystawieniu faktury

Dla kilkunastu pozycji z załącznika do nowego rozporządzenia zostanie wprowadzony nowy wymóg, po spełnieniu którego możliwe będzie korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r. Wymóg ten to udokumentowanie czynności w całości fakturą. Nowy warunek obejmie sprzedaż m.in.:

 • energii elektrycznej, paliw gazowych, pary wodnej, gorącej wody i powietrza do układów klimatyzacyjnych
 • wody w postaci naturalnej;
 • usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
 • usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych
 • usług związanych ze zbieraniem, przemieszczaniem, obróbką i przetwarzaniem odpadów
 • usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
 • usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

 

Warunek udokumentowania czynności w całości fakturą ma dotyczyć również sprzedaży wysyłkowej. Aby skorzystać z tego zwolnienia w 2019 r., konieczne będzie spełnienie warunków wymienionych w poz. 36 nowego rozporządzenia. Według dostępnego obecnie projektu, zwolnieniu z kasy fiskalnej ma podlegać:

Poz. 36: Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli została w całości udokumentowana fakturą lub jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

Warto jednak zwrócić uwagę, iż wymóg wystawienia faktury nie jest bezwzględny – możliwe jest korzystanie z tego zwolnienia z wystawieniem faktury lub bez faktury, jeśli zapłata zostanie dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK na rachunek podatnika.

 

Kasy fiskalne 2019: Długi termin na wprowadzenie kasy

Zgodnie z § 8 ust. 2 projektu rozporządzenia podatnicy, którzy w związku z wejściem w życie nowych przepisów utracą prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, urządzenie to będą musieli wprowadzić w działalności od 1 czerwca 2019 r. To długi termin, zważywszy iż w poprzednich latach ustawodawca dawał podatnikom 2 lub 3 miesiące na instalację kasy fiskalnej.

Oczywiście tak długi termin nie będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy ze względu na przekroczenie limitu obrotów utracą prawo do zwolnienia podmiotowego z kas. W ich wypadku obowiązek instalacji kasy wystąpi po 2 miesiącach – licząc od końca miesiąca, w którym przekroczono limit.

 

Kasy fiskalne 2019: Wyłączenia ze zwolnień z kas

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas pozostawia w obecnym kształcie katalog czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie już od pierwszej czynności – bez względu na wysokość obrotu podatnika. Dotyczy to m.in. dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego,
 • sprzętu fotograficznego,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
 • perfum i wód toaletowych

 

A także świadczenia usług:

 • przewozu osób taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów,
 • prawniczych,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • kulturalnych i rozrywkowych w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne

Nie zmieni się również lista wyjątków od wyłączeń ze zwolnień z kas, określona w § 4 ust. 3 zarówno obecnego, jak i nowego rozporządzenia.

 

Projekt nowego rozporządzenie nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw. Istnieje więc pewne prawdopodobieństwo, iż rząd wprowadzi w nim jeszcze jakieś zmiany. Warto więc na bieżąco śledzić postępy prac legislacyjnych w tym zakresie.

 

Potrzebujesz kasy fiskalnej w Pruszkowie? Zobacz naszą ofertę!