Przedsiębiorcy otrzymują od urzędów skarbowych pisma z wezwaniem do udowodnienia zachowania prawa do ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ulga ta przysługuje każdemu przy rozpoczęciu ewidencjowania – po spełnieniu odpowiednich warunków. Sprawdź, w jakich przypadkach występuje konieczność zwrotu odliczonych lub otrzymanych kwot do urzędu skarbowego.

W ostatnich miesiącach urzędy skarbowe intensywnie kontrolują podatników, którzy skorzystali z ulgi na kasę fiskalną. Przedsiębiorcy otrzymują pisma, w których urzędnicy żądają przedłożenia dokumentów poświadczających zachowanie prawo do takiego odliczenia bądź zwrotu. Przede wszystkim użytkownicy urządzeń fiskalnych wzywani są do okazania książki serwisowej, w której znajdują się informacje o dokonywanych przeglądach technicznych.

W pismach wysyłanych do podatników znajduje się informacja, iż w przypadku niedopełnienia warunków określonych w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, odliczona lub otrzymana ulga na kasę powinna zostać zwrócona do urzędu skarbowego. Co więcej, podano w nich nawet numer rachunku bankowego urzędu oraz poinformowano o możliwości dokonania wpłaty w kasie US. Wskazano także na obowiązek dostarczenia urzędowi stosownego potwierdzenia dokonania zwrotu.

 

Ulga do 700 zł na kasę – komu przysługuje

Podatnik rozpoczynający pracę z kasą fiskalną ma prawo do ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji VAT, natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z tego podatku składają do urzędu wniosek o zwrot wydatkowanych kwot na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Skorzystanie z tej ulgi wymaga jednak spełnienia warunków określonych w przepisach.

 

Kiedy trzeba zwrócić ulgę na kasę fiskalną

Aby zachować prawo do ulgi na kasę fiskalną, trzeba spełnić warunki określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). W przepisie tym mowa o:

 • Złożeniu w urzędzie skarbowym pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania – przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania
 • Rozpoczęciu ewidencjonowania w terminie, przy użyciu kas posiadających ważne homologacje
 • Posiadaniu dowodu zapłaty całości należności za urządzenie

 

Zgodnie ze wspomnianym art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, konieczność zwrotu ulgi nastąpi w przypadku naruszenia któregoś z tych warunków. Jeśli np. podatnik dokonał odliczenia kwoty ulgi, pomimo iż spóźnił się z rozpoczęciem ewidencjonowania lub nie złożył na czas zawiadomienia do urzędu skarbowego, będzie musiał zwrócić uzyskaną kwotę do urzędu skarbowego.

Ponadto przepis ten wskazuje, iż ulgę na kasę należy zwrócić w razie zaprzestania używania urządzenia lub nie dokonania w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego – w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania.

Zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), przegląd techniczny kasy fiskalnej powinien być wykonany nie rzadziej niż co 2 lata. Spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku – nawet jednodniowe – będzie skutkowało koniecznością zwrotu ulgi.

Wątpliwości podatników nieraz wzbudza przepis dotyczący zaprzestania używania kasy. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Mowa tu o całkowitej rezygnacji z użytkowania danego urządzenia, np. wskutek zamknięcia działalności lub rezygnacji ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zaprzestaniem takim nie będzie natomiast zawieszenie działalności gospodarczej czy chwilowe nieużywanie urządzenia z powodu braku klientów.

Należy przy tym pamiętać, iż w okresie zawieszenia działalności na podatniku nadal ciąży obowiązek dokonywania przeglądów technicznych.

 

Szczegółowe wyliczenie sytuacji, w których wystąpi konieczność zwrotu ulgi na kasę fiskalną, zawiera § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania:

 1. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:1) zaprzestaną działalności;

  2) nastąpi otwarcie likwidacji;

  3) zostanie ogłoszona upadłość;

  4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

  5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

 

Kary za niezastosowanie się do wezwania

W pismach wysyłanych do podatników znalazło się także ostrzeżenie przed niezastosowaniem się do żądania okazania dokumentów. Wskazano, iż może to spowodować odpowiedzialność karną skarbową z art. 83 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 186).

W przepisie tym czytamy:

Art. 83. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Aby zachować prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej, wystarczy dbać o terminowe wypełnienie obowiązków określonych w przepisach. Warto wspomnieć, iż nowoczesne kasy fiskalne posiadają możliwość ustawienia przypomnień o terminach obowiązkowych przeglądów technicznych.

Więcej o uldze na kasę fiskalną czytaj w Poradniku

Kasy fiskalne Pruszków – zobacz naszą ofertę