Zwiększenie limitu przychodów dla ksiąg rachunkowych i ryczałtu ewidencjonowanego, mniej uciążliwe kontrole, zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS dla małych firm, dłuższe terminy odwołań do sądu pracy, ochrona dla podatników stosujących się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej i wiele innych – takie zmiany przygotował rząd dla polskich przedsiębiorców. Ustawa nowelizacyjna ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów dnia 9 listopada 2016 r. przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ten nowy akt prawny zmienia aż 18 ustaw, w tym ustawę – Ordynacja podatkowa, ustawę o rachunkowości, Kodeks pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Celem zmian jest usunięcie szeregu barier prawnych utrudniających lub ograniczających rozwój polskiej przedsiębiorczości. Zredukowane mają zostać niektóre obowiązki administracyjne, usprawnione procesy inwestycyjne, zmniejszona uciążliwość kontroli, wprowadzone regulacje wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększające efektywność pracy.

Ustawa nowelizacyjna wykonuje założenia projektu „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem przyjętego przez rząd „Planu na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

 

Limit do ksiąg rachunkowych 2017

Jedna ze zmian najbardziej oczekiwanych przez podatników ma związek z wysokością limitów podatkowych. Zwiększony ma zostać limit rocznych przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po przekroczeniu którego osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie od początku następnego roku muszą prowadzić księgi rachunkowe. Aktualnie kwota tego limitu wynosi 1,2 mln euro. W 2017 r. ma on zostać zwiększony niemalże dwukrotnie – do 2 mln euro.

Ponadto w 2017 r. wydłużeniu ma ulec termin na złożenie zawiadomienia o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Według zasady ogólniej składa się je do końca roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Wyjątkowo w roku 2017 termin ten zostanie wydłużony do 31 stycznia.

Jeżeli zwiększony limit do ksiąg rachunkowych zacznie obowiązywać od nowego roku, prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów będą miały podmioty, których przychody za rok 2016 nie przekroczą 2 mln euro – nawet jeśli przekroczą one „stary” limit 1,2 mln euro.

Aktualizacja! Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) została opublikowana 30.12.2016. Ten nowy akt prawny podwyższa limit dla ksiąg rachunkowych do 2 mln euro. Po przeliczeniu na PLN kwota ta wynosi 8.595.200 zł.

 

Limit dla ryczałtu ewidencjonowanego 2017

Roczny limit przychodów dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma wzrosnąć do 250 tys. euro. Obecnie wynosi on 150 tys. euro. Podobnie jak w przypadku ksiąg rachunkowych, nowy limit do korzystania z tej formy rozliczeń ma obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

Aktualizacja! Wskazana wyżej ustawa z 16 grudnia 2016 r. podnosi limit wartości przychodów uprawniający przedsiębiorców do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 250.000 euro. Po przeliczeniu na PLN limit ten wynosi 1.074.400 zł.

 

Mniej uciążliwe kontrole 2017

Od 1 stycznia 2017 r. mają wejść w życie przepisy, które regulują kwestię zasadności wszczynania kontroli – mają one być przeprowadzane wyłącznie w przypadku uprzedniego stwierdzenia prawdopodobieństwa naruszenia prawa. W dokumentacji wewnętrznej administracji mają zostać określone obszary obarczone największym ryzykiem takiego naruszenia. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie liczby kontroli i ich zakresu u przedsiębiorców, u których nie stwierdzono wcześniej ryzyka naruszenia prawa lub ryzyko to jest niewielkie.

Ponadto nowe przepisy zabraniają przeprowadzania ponownej kontroli obszaru uprzednio skontrolowanego przez ten sam organ oraz zobowiązują organy podatkowe do umieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontrolnych.

 

Wymogi prawa pracy dla małych przedsiębiorców

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy od 1 stycznia 2017 r. ma dotyczyć przedsiębiorców zatrudniających minimum 50 pracowników. Obecnie są nim objęte firmy zatrudniające 20 i więcej osób. Rozwiązanie to ma odciążyć małe przedsiębiorstwa i zachęcić je do zwiększania zatrudnienia.

 

Ochrona przed zmianami wykładni przepisów

Od 1 stycznia 2017 r. mają wejść w życie regulacje, zgodnie z którymi przedsiębiorcy stosujący się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej będą chronieni przez zmianami wykładni przepisów – bez zmian samych przepisów. Oznacza to, iż w przypadku zmiany wykładni podatnicy ci będą chronieni w taki sam sposób jak przedsiębiorcy, którzy uzyskali interpretację indywidualną – nie będą ponosili ryzyka obciążenia sankcjami finansowymi i administracyjnymi czy innymi karami.

 

Odwołania do sądu pracy w 2017 r.

Wydłużony zostanie termin odwołania do sądu pracy. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, będzie mógł wnieść takie odwołanie w ciągu 21 dni, a nie – jak jest obecnie – w ciągu 7 dni. Podobnie w przypadku odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę (obecnie jest to termin 14 dni).