Podatnicy osiągający przychody wyłącznie od organu rentowego, którzy nie składają zeznania rocznego, do tej pory nie mogli przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sytuacja ta zmieniła się z dniem 15 marca 2017 r. Sprawdź, jak w 2017 r. emeryt i rencista mogą przekazać 1% podatku przy pomocy formularza PIT-OP.

Dnia 15 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 528). Wprowadziła ona nowe przepisy umożliwiające podatnikom uzyskującym przychody wyłącznie od organu rentowego przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Do tej pory 1% podatku na rzecz OPP można było przekazać wyłącznie poprzez wniosek stanowiący integralną część zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Ustawa nowelizacyjna wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), dzięki którym od 15 marca 2017 r. również podatnicy osiągający wyłącznie przychody od organu rentowego, który dokonuje za nich rozliczenia rocznego na druku PIT-40, mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP.

W dodanych do ustawy art. 45c ust. 3a i 3b czytamy:

Art. 45c. 1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 3a, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

(…)

3a. Za wniosek uważa się również wskazanie przez podatnika, o którym mowa w art. 34 ust. 9, w oświadczeniu sporządzonym według ustalonego wzoru, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

3b. Oświadczenie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3a, wraz z rocznym obliczeniem podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 9, dla potrzeb przekazania 1% podatku należnego traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego.

 

Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego emeryt lub rencista składa na nowym druku PIT-OP. Na podstawie złożonego dokumentu urząd skarbowy przekazuje 1% podatku wybranej OPP.

Wzór formularza PIT-OP został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 539).

 

Oświadczenie PIT-OP składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Należy to zrobić do końca kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Ze względu na fakt, iż 30 kwietnia 2017 r. wypada w niedzielę, natomiast 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin złożenia oświadczenia dot. przychodów za 2016 r. przesuwa się na wtorek 2 maja 2017 r.

Formularz PIT-OP można też przesłać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

 

Należy przy tym podkreślić, iż złożenie oświadczenie PIT-OP przez emeryta bądź rencistę jest dobrowolne – nie stanowi obowiązku.

 

Podsumowując

Emeryci i renciści, za których organ rentowy dokonuje rozliczenia rocznego na druku PIT-40, od 15 marca 2017 r. mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Składają w tym celu oświadczenie na druku PIT-OP – termin złożenia tego dokumentu w odniesieniu do przychodów osiągniętych w 2016 r. mija we wtorek 2 maja 2017 r.