Znowelizowane przepisy mają wprowadzić zasadę, zgodnie z którą fakturę można wystawić tylko do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy. Niedostosowanie się do tego wymogu ma wiązać się z dotkliwymi sankcjami. Sprawdź, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Nowy obowiązkowy element na paragonie fiskalnym, do którego może zostać wystawiona faktura, to kolejne narzędzie Ministerstwa Finansów do ograniczenia nadużyć podatkowych i zwiększenia wpływów do budżetu państwa. O zmianach tych mówi się już od dawna. Przepisy, zgodnie z którymi fakturę można wydrukować tylko do transakcji udokumentowanej paragonem zawierającym numer NIP nabywcy, pierwotnie planowano wprowadzić już od początku 2019 r. Jednak proces legislacyjny ustawy nowelizacyjnej znacznie się przedłużył.

Nowe przepisy mają wejść w życie mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie znamy projekt tego aktu prawnego z 6.09.2018 r. Wejście w życie nowych regulacji planowane jest na 1 lipca 2019 r.

 

Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy

Planowane regulacje wskazują, iż w przypadku transakcji dokonywanych na rzecz podmiotu gospodarczego, fakturę do paragonu można wystawić tylko wtedy, gdy dokument ten zawiera numer NIP nabywcy. Projektowana ustawa nowelizacyjna ma zmienić brzmienie art. 106b ust. 4 ustawy o VAT i dodać m.in. ust. 5. W przypadku, gdy nabywca wystąpi z żądaniem wystawienia faktury do paragonu niezawierającego jego numeru NIP, podatnik będzie miał prawo odmówić wydania takiego dokumentu.

 

Nowe kary od 1 lipca 2019 r.

W celu zdyscyplinowania podatników Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić również kary za nieprzestrzeganie nowych wymogów. Przedsiębiorca, który wystawi fakturę do paragonu, mimo iż dokument ten nie zawiera numeru NIP nabywcy, będzie musiał liczyć się z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Zgodnie z projektowanymi przepisami, zobowiązanie to ma wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na danej fakturze.

Konsekwencje nie ominą też nabywcy. Jeśli fakturę taką ujmie on w ewidencji VAT, zostanie obciążony sankcją wynoszącą 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Powyższe regulacje mają zostać wprowadzone m.in. w art. 106b ust. 6, art. 109 ust. 3b ustawy.

 

Paragony wystawione przed 1 lipca 2019 r.

Ustawa nowelizacyjna ma regulować także procedurę postępowania w przypadku faktur do paragonów wydanych przed wejściem w życie nowych przepisów. Zgodnie z zawartymi w projekcie ustawy przepisami przejściowymi, fakturę będzie można wystawić do paragonu wydrukowanego przed 1 lipca 2019 r., nawet jeśli nie zawiera on numeru NIP nabywcy.

Ostateczne brzmienie ustawy nowelizacyjnej poznamy po podpisaniu jej przez Prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Dopóki nowy akt prawny nie wejdzie w życie, nie ma wymogu wystawiania faktur wyłącznie do paragonów zawierających numer NIP nabywcy.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została ostatecznie opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1520. Nowe przepisy w omówionym kształcie wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.