Czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia faktury czy rachunki? – na takie pytanie Krajowa Informacja Skarbowa udzieliła obszernej odpowiedzi i zamieściła ją na swojej stronie internetowej. Sprawdź, jaki dokument masz obowiązek wystawić jako podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT i poznaj pełną treść wyjaśnienia KIS.

Na oficjalnej stronie internetowej Krajowej Informacji Skarbowej pojawiła się odpowiedź na stawiane przez wielu podatników pytanie, jaki dokument handlowy powinien wystawić podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT: fakturę czy rachunek. Ze względu na zmieniające się na przestrzeni lat regulacje prawne, kwestia ta budzi wśród przedsiębiorców sporo wątpliwości. Poznanie zasad obowiązujących w tym zakresie pozwoli im zachować pewność co do prawidłowości wystawianych dokumentów.

 

Faktura czy rachunek? Odpowiedź KIS

W odpowiedzi na postawione pytanie Krajowa Informacja Skarbowa przypomniała, iż podatnik dokumentujący wykonanie czynności zwolnionej z VAT podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym faktur, nie podlega natomiast przepisom ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczącym wystawiania rachunków. Regulacje określone w ustawie o VAT mają także zastosowanie do podatników dokumentujących czynność zwolnioną (bez żądania nabywcy) fakturą.

Obowiązujące przepisy określają zakres danych, jakie powinny znaleźć się na fakturze. Dokument taki zostanie uznany za fakturę niezależnie od tego, czy podatnik nazwie go „fakturą” czy „rachunkiem” – KIS zaleca jednak nazywanie tych dokumentów fakturami.

 

Pełna treść odpowiedzi Krajowej Administracji Podatkowej na postawione pytanie:

Faktury

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

Czy podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług wystawia faktury czy rachunki?

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 43, art. 113 ww. ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy. Jednak na żądanie nabywcy podatnik ten ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę (art. 106b ust. 3 pkt 2 ww. ustawy). W świetle przepisu art. 2 pkt 31 ww. ustawy faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) określono dla faktury dokumentującej czynności zwolnione zakres danych, które powinna zawierać (§ 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia).

W związku z tym, że obecne przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą „faktura”, podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług jest zobowiązany wystawić dokument, który zgodnie z ww. przepisami będzie zawierał dane wymagane dla faktury. Dokument taki będzie również uznawany za fakturę w rozumieniu ww. ustawy, niezależnie od tego czy zostanie nazwany „rachunkiem” czy fakturą.

Wskazane byłoby jednak nazywać wystawiany dokument fakturą.

Podatnik dokumentujący czynność zwolnioną podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług dotyczącym faktur i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201), dotyczące wystawiania rachunków. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie, jeśli podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić fakturę dokumentującą czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna:

– Art. 43, art. 113, art. 106b ust. 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.),
– § 3 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485),
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

 

Usługi gastronomiczne: Wydać rachunek czy paragon fiskalny?