Utrata prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na przekroczenie limitu obrotów 20.000 zł nie wiąże się z koniecznością natychmiastowej instalacji urządzenia. Sprawdź, ile czasu masz na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności. Dowiedz się też, czy limit należy liczyć w kwocie brutto czy netto i jakich czynności nie należy uwzględniać w całości obrotu.

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w niektórych przypadkach mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Ten akt prawny obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

O zwolnieniu, z którego najczęściej korzystają polscy przedsiębiorcy, mowa jest w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Przysługuje ono podatnikom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku rozpoczęcia tej sprzedaży w trakcie roku, limit ten wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Kasa fiskalna po przekroczeniu limitu

W trakcie każdego roku spora liczba podatników przekracza limit obrotów i musi wprowadzić w swojej działalności kasę fiskalną. Bieżące kontrolowanie obrotu jest bardzo ważne – spóźnienie z instalacją kasy niesie ze sobą konsekwencje w postaci dotkliwych kar i utraty prawa do ulgi, która wynosi do 700 zł za każde urządzenie. Na szczęście kasa fiskalna nie musi być wprowadzona natychmiast po przekroczeniu limitu. Ustawodawca umożliwił podatnikom korzystanie z 2-miesięcznego okresu na instalację urządzenia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, w przypadku przekroczenia limitu 20.000 zł (lub kwoty mniejszej liczonej w proporcji) podatnik ma 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej. Termin ten liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności pozbawiające prawa do zwolnienia, czyli przekroczony został limit obrotów. Przykładowo przekroczenie limitu dnia 27 września 2016 r. skutkuje koniecznością wprowadzenia kasy fiskalnej najpóźniej 1 grudnia 2016 r. W przypadku przekroczenia limitu 2 października 2016 r. ostatecznym terminem rozpoczęcia sprzedaży na kasie będzie 1 stycznia 2017 r. itd.

 

Limit obrotu 20.000 – brutto czy netto?

Przedsiębiorcy nieraz zastanawiają się, jak liczyć obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej – w kwocie brutto czy netto. Aby ustalić tę kwestię, należy sięgnąć po przepisy ustawy o VAT. Wprawdzie nowelizacja tejże ustawy z dniem 1 stycznia 2014 r. uchyliła art. 29, w którym zdefiniowano obrót jako kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę podatku należnego, jednak zasada ustalania takiej kwoty się nie zmieniła. Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej należy więc określać w kwocie netto – bez podatku od towarów i usług.

Podatnicy zwolnieni z VAT z oczywistych względów biorą pod uwagę obrót w kwocie brutto.


Czynności, które należy uwzględnić przy wyliczaniu obrotu

W celu ustalenia wartości osiągniętego obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych, należy wziąć pod uwagę każdą sprzedaż dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dwa wyjątki od tej zasady opisujemy poniżej). Dotyczy to również wpłaconych zadatków, zaliczek i innych form przedpłat. Nawet jeśli dostawa towaru lub świadczenie usługi ma mieć miejsce za jakiś czas, np. w kolejnym miesiącu, wpłaconą zaliczkę należy uwzględnić w obrocie do wyliczania limitu w tym miesiącu, w którym została wpłacona.

 

Czynności wyłączone z wyliczenia obrotu

W wyliczeniu obrotu do zwolnienia z kasy fiskalnej uwzględnia się wyłączenie obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Nie bierze się pod uwagę obrotu z transakcji przeprowadzonych z innymi podmiotami gospodarczymi. Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej nie uwzględnia się obrotu z czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do tego aktu prawnego.

W poz. 36 załącznika do rozporządzenia wymieniono dostawę nieruchomości, natomiast w poz. 49 – dostawę towarów i świadczenie usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Podatnik korzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej, który wykonał takie czynności, nie bierze ich pod uwagę przy wyliczeniu całości obrotu.

 

Kasa potrzebna od zaraz

Z instalacją kasy fiskalnej nie warto czekać do ostatniej chwili. Należy pamiętać, iż rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą tego urządzenia musi być poprzedzone dopełnieniem formalności, m.in. złożeniem w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania. Podatnik poszukujący odpowiedniej kasy fiskalnej w Pruszkowie może skorzystać z porady doświadczonego serwisanta – specjalista taki zna potrzeby firm z różnych branż i potrafi znaleźć urządzenie optymalne dla konkretnej działalności.

zadzwon do ksiegowej z Pruszkowa

 

Wbrew pozorom zakup kasy fiskalnej nie musi być dużym obciążeniem finansowym – nawet dla najmniejszych firm. Nowoczesne urządzenia nie są drogie, a możliwość skorzystania z ulgi do 700 zł na każde urządzenie, odliczenia VAT naliczonego i zaliczenie wartości netto w koszty działalności czyni taki wydatek praktycznie nieodczuwalnym.

 

Kasy fiskalne Pruszków – sprawdź naszą ofertę!