Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego muszą na bieżąco kontrolować wysokość obrotu – gdy przekroczą ustalony próg, muszą wprowadzić kasę fiskalną w działalności. Na szczęście przekroczony limit do kasy fiskalnej nie obliguje do zakupu urządzenia od razu. Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy obowiązujące w 2023 r.

 

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2023 r.

Zwolnienia z kas fiskalnych przysługują podatnikom na mocy przepisów ustawy o VAT. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

Polskie firmy najczęściej korzystają ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Przysługuje ono podatnikom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł.

Do limitu tego nie wlicza się obrotu ze sprzedaży na rzecz innych podmiotów gospodarczych, a także ze zbycia nieruchomości oraz środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem udokumentowania tych czynności w całości fakturą.

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej nie przysługuje podatnikom wykonującym czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Ze względu na szczególny charakter i podatność na nadużycia, określone w tym przepisie towaru i usługi muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego wymaga od podatnika stałego monitorowania wysokości obrotu. Przekroczony limit do kasy fiskalnej wymaga wprowadzenia tego urządzenia w działalności.

 

Przekroczony limit do kasy fiskalnej w 2023 r.

Procedurę postępowania w przypadku przekroczenia limitu opisano w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia:

5.1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20.000 zł.

2. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, przekroczyła kwotę 20.000 zł.

Oznacza to, że podatnik musi zakupić kasę i rozpocząć ewidencjonowanie w ciągu 2 miesięcy. Termin ten liczymy od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit do kasy fiskalnej.

Przykład 1.

Firma pana Kowalskiego przekroczyła limit obrotu do kasy fiskalnej dnia 3 kwietnia 2023 r. Pan Kowalski musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie od 1 lipca 2023 r.

Przykład 2.

Spółka ABC przekroczyła limit do kasy fiskalnej 28 lutego 2023 r. Urządzenie to musi stosować od 1 maja 2023 r.

W praktyce oczywiście należy pamiętać, by urządzenie zakupić wcześniej niż w ostatecznym terminie. Kasa musi bowiem zostać zaprogramowana i zafiskalizowana przez uprawnionego serwisanta. Jeśli podatnik dopiero zaczyna użytkowanie tego typu urządzenia, dobrze jest skorzystać też ze szkolenia z jego obsługi.

 

Czym jest limit proporcjonalny

W cytowanym wyżej przepisie wspomniano w limicie proporcjonalnym do kasy fiskalnej. Taki limit wyliczają przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku dopiero rozpoczynają prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Nie przysługuje im pełna kwota 20.000 zł, lecz limit wyliczany proporcjonalnie do okresu prowadzenia tej sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

Przekroczenie limit proporcjonalnego niesie ze sobą takie same skutki jak przy pełnym limicie – firma ma 2 miesiące na zakup i wdrożenie kasy fiskalnej w działalności.