Nawet 17,7 mln zł. – taka kara może spotkać podatnika, który nie prześle w terminie ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten już od 1 stycznia 2017 r. obejmie małych i średnich przedsiębiorców. Sprawdź, co grozi za nieprzesłanie pliku JPK_VAT i jak dostosować działalność do nowych przepisów.

Już od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie przesyłania ewidencji VAT obejmą małych i średnich przedsiębiorców. Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., zobowiązała podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania organom podatkowym danych z tych ksiąg w postaci plików w określonym formacie i o ujednoliconej strukturze.

Obowiązek ten od 1 lipca 2016 r. objął tzw. duże przedsiębiorstwa. Natomiast dla podmiotów spełniających warunki dla zachowania statusu małego i średniego oraz mikroprzedsiębiorcy przewidziano możliwość skorzystania z okresu przejściowego.

Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało 7 struktur JPK: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów. Zgodnie z art. 82 ust. § 1b Ordynacji podatkowej, podatnicy mają obowiązek przekazywać w formie JPK ewidencję VAT – drogą elektroniczną, bez wezwania organu podatkowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. Pozostałe struktury przekazuje się do e-kontroli wyłącznie na wezwanie organu podatkowego.

Obowiązek przesyłania plików JPK_VAT małe i średnie przedsiębiorstwa obejmie od 1 stycznia 2017 r. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa – od 1 stycznia 2018 r.

 

Kary za nieprzesłanie JPK_VAT

Raporty z ewidencji VAT przekazywanie Ministerstwu Finansów w formie plików JPK są formalnie informacjami podatkowymi. Za nieprzekazanie takich informacji w terminie grozi odpowiedzialność karna, o której mowa w art. 80 ustawy z dnia 10.09.1999 ustawy – Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z tym przepisem, niezłożenie w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Podatnik, który nie przekaże pliku JPK_VAT w terminie, może zostać ukarany za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Za wykroczenie skarbowe grozi kara grzywny od 1/10 do 20-krotnej wysokości płacy minimalnej. Kwota ta w 2016 r. może więc wynieść od 185 zł do 37 tys. zł – w przypadku orzeczenia grzywny przez sąd.  Natomiast grzywna nałożona mandatem – do 3,7 tys. zł.

Surowsze sankcje grożą w przypadku zakwalifikowania czynu jako przestępstwa skarbowego. W takim wypadku podatnik może zostać ukarany grzywną w wysokości 10 do 120 stawek dziennych. Zgodnie z aktualnymi przepisami, stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej 400-krotności. Oznacza to, iż w 2016 r. kwota grzywny może wynieść od 616,60 zł do 2 959 680 zł.

O tym, czy nieprzesłanie ewidencji VAT w formie pliku JPK w terminie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe czy przestępstwo skarbowe, decyduje kilka czynników. W takim wypadku bierze się pod uwagę m.in. stopień szkodliwości społecznej czynu, sposób jego popełnienia czy pobudki działania sprawcy.

 

To jeszcze nie wszystkie możliwości ukarania podatnika, który spóźni się z przesłaniem Ministerstwu Finansów pliku JPK_VAT. Na mocy art. 262 § 2a Ordynacji podatkowej może zostać na niego nałożona kara porządkowa w wysokości do 2,8 tys. zł.

Natomiast najwyższa sankcja może wynieść aż 17,7 mln zł. – to maksymalna kwota grzywny za utrudnianie kontroli w przypadku wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

 

Należy przy tym podkreślić, iż kwoty wyliczane w oparciu o wysokość płacy minimalnej ulegną zmianie w 2017 r. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie bowiem do 2.000 zł brutto – automatycznie więc zwiększą się też wymienione powyżej kwoty sankcji.

 

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprzesłanie JPK_VAT

Sankcję za uchybienie obowiązkowi przesłania informacji podatkowej ponosi osoba zajmująca się sprawami gospodarczymi (w tym finansowymi) podatnika. Zasadniczo więc karę za spóźnienie z przekazaniem JPK_VAT ponoszą kierownicy jednostek – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, członkowie zarządu czy wspólnicy spółek osobowych. Odpowiedzialność tę może jednak ponosić inna osoba, np. pracownik, jeśli to jemu zostało powierzone sporządzenie i złożenie informacji podatkowej. Zależy to jednak od różnych czynników – umowy łączącej strony, okoliczności sprawy, winy, treści czy zakresu obowiązków i faktycznej możliwości ich wypełnienia itp.

 

Czy można przesunąć termin przesłania JPK_VAT

Odroczenie wykonania obowiązku podatkowego jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Zgodnie z art. 48 Ordynacji podatkowej, może ono zostać dokonane w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku do Ministra Rozwoju i Finansów – należy to zrobić przed terminem powstania obowiązku podatkowego.

Należy jednak podkreślić, iż decyzja w tej sprawie leży w gestii urzędnika, który będzie się nią zajmował. Zakładanie, iż termin przesłania pierwszego pliku JPK_VAT uda się odroczyć, wiąże się więc ze sporym ryzykiem. O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem okaże się zadbanie o dostosowanie firmy do nowych przepisów poprzez np. zakup odpowiedniego oprogramowania.

Programy gotowe na JPK – zobacz naszą ofertę