Roczne sprawozdanie finansowe przekazuje się zarówno do Krajowego Rejestru Sądowego, jak i do urzędu skarbowego – obowiązują jednak różne terminy na dopełnienie tego obowiązku. Sprawdź, do kiedy sprawozdanie finansowe za 2016 r. przekazują osoby fizyczne i osoby prawne, czy można to zrobić drogą elektroniczną i jakie kary grożą za nieprzekazanie sprawozdania w 2017 r.

Jednostki gospodarcze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli m.in. spółki jawne, spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółdzielnie, mają obowiązek przekazać do tego rejestru roczne sprawozdanie finansowe. Tak wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Przekazaniu do KRS podlegają:

 • Sprawozdanie finansowe (wszystkie jego elementy)
 • Opinia biegłego rewidenta, jeżeli na podstawie przepisów o rachunkowości sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania
 • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • Odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty (nie dotyczy spółek w likwidacji)
 • Sprawozdanie z działalności (dot. jednostek określonych w 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, o ile nie korzystają one z uproszczeń przewidzianych w tym względzie dla jednostek mikro lub małych)

 

Obowiązek przekazania do KRS opinii biegłego rewidenta nie dotyczy jednostek, które poddały sprawozdanie badaniu dobrowolnie.

 

Niektóre podmioty z wcześniej wymienionych nie mają obowiązku przekazania do KRS sprawozdania finansowego. Dotyczy to spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich, które ze względu na nieprzekroczenie limitu przychodów są zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. W takim wypadku konieczne jest jednak złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenia o braku takiego obowiązku – należy to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

 

Do kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w KRS 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego powinno nastąpić zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Natomiast w ciągu 15 dni od tego zatwierdzenia sprawozdanie wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać do KRS.

Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie skutkowało będzie koniecznością złożenia go dwukrotnie. Jak wynika z art. 69 ust. 2 ustawy, należy je przekazać do KRS w ciągu 15 dni od upływu terminu jego zatwierdzenia (niezatwierdzone), a następnie należy je przekazać ponownie w ciągu 15 dni od faktycznego zatwierdzenia.

Najpóźniejszym terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego był 30 czerwca 2017 r. Oznacza to, iż przekazanie dokumentów do KRS powinno nastąpić do 15 lipca 2017 r.

Warto w tym miejscu wspomnieć o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 15/14. Wynika z niej, iż w przypadku jednostek, które rozpoczęły działalność w pierwszej połowie roku, a ich rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku.

 

Do kiedy złożyć sprawozdania finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym

Przepisy określają odrębne terminy przekazania sprawozdania finansowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i dla osób prawnych.

 

Przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego – osoby fizyczne

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe składają do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe zawierające:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Informację dodatkową (wprowadzenie oraz dodatkową informację i objaśnienia)

 

W niektórych przypadkach konieczne jest także dołączenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – dotyczy to podatników, których sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Osoby fizyczne nie mają natomiast obowiązku dołączania do sprawozdania opinii biegłego rewidenta – nawet jeśli podlegało ono badaniu.

 

Roczne sprawozdanie finansowe osoby fizyczne składają wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Oznacza to, iż obowiązku tego należało dopełnić do 2 maja 2017 r. (30.04.2017 przypadał w niedzielę, natomiast 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy). Należy przy tym podkreślić, iż sprawozdanie finansowe składane do urzędu skarbowego nie musi zostać wcześniej zatwierdzone – nie ma też potrzeby składania go ponownie po zatwierdzeniu.

 

Przekazanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego – osoby prawne

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2016 r. składają do urzędu skarbowego opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (z wyjątkiem podatników, których sprawozdania na podstawie odrębnych przepisów są zwolnione z obowiązku badania). W przypadku spółek konieczne jest również dołączenie odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie.

Sprawozdanie finansowe osoby prawne składają w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawozdanie zostało zatwierdzone w terminie, czy po jego upływie. Do urzędu skarbowego nie składa się niezatwierdzonych sprawozdań finansowych.

 

Forma przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego składa się w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną.

W formie papierowej roczne sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

 • na podstawie odrębnego wniosku na druku KRS-Z30 „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty” (druk uniwersalny dla każdej spółki)

lub przy okazji zgłaszania zmiany danych spółki na odpowiednim druku:

 • KRS-Z1 (spółki jawne, partnerskie i komandytowe)
 • KRS-Z2 (spółki komandytowo-akcyjne)
 • KRS-Z3 (spółki z o.o. i akcyjne)

wraz z załącznikiem KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty” i ewentualnie innymi załącznikami

 

W formie elektronicznej sprawozdanie finansowe można złożyć za pośrednictwem:

 • portalu Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnego pod adresem http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/
 • portalu S24

Należy przy tym podkreślić, iż wszystkie wnioski o zmianę danych składane do KRS elektronicznie muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem ePUAP.

 

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie składają sprawozdań finansowych do KRS, ponieważ nie figurują w tym rejestrze. Mają natomiast obowiązek przekazać sprawozdanie wraz z wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – dotyczy to jednak wyłącznie tych sprawozdań, które podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Do ogłoszenia w MSiG przekazuje się:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
 • Opinię biegłego rewidenta
 • Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysków lub pokryciu straty

 

Powyższe dokumenty należy przekazać do ogłoszenia w MSiG w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania. Konieczne jest również wniesienie opłaty w stałej wysokości 500 zł.

 

Co grozi za nieprzekazanie sprawozdania finansowego do KRS w 2017 r.

Jak wynika z art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości, niedopełnienie obowiązku przekazania rocznego sprawozdania finansowego do Sądu Gospodarczego grozi karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Sąd rejonowy zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, jeśli podmiot wpisany do KRS pomimo wezwania nie złoży sprawozdania finansowego przez dwa kolejne lata obrotowe.

 

Zobacz też: Wysokie kary za wystawianie pustych i fałszywych faktur w 2017 r.