Przedsiębiorca sprzedał samochód o wysokiej wartości – kwota ta znacznie przekroczyła limit 20.000 zł do zwolnienia podmiotowego. Czy w takim wypadku powinien kupić kasę fiskalną? Sprawdź, jak przepisy dot. zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. regulują kwestię ewidencjonowania samochodów i innych środków trwałych na kasie fiskalnej i w jakich wypadkach podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie utraci do niego prawa, nawet jeśli wartość auta jest wysoka.

Sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego zasadniczo powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Wynika to wprost z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Od powyższej zasady są jednak wyjątki – zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

W praktyce zdarza się, iż przedsiębiorca prowadzący sprzedaż wyłącznie na rzecz innych podmiotów gospodarczych sprzeda osobie fizycznej nieprowadzącej działalności lub rolnikowi ryczałtowemu np. samochód firmowy. Pojawiają się wtedy wątpliwości, czy dokonanie takiej sprzedaży wymaga od podatnika zakupienia urządzenia fiskalnego i wystawienia paragonu do danej transakcji. Kwestia ta nurtuje przedsiębiorców szczególnie wtedy, gdy wartość sprzedanego samochodu przekracza 20.000 zł netto – tyle bowiem wynosi limit obrotów do zachowania prawa do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych.

Wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności wiąże się z koniecznością dopełnienia różnych formalności, m.in. złożenia we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym zgłoszenia o rozpoczęciu ewidencjonowania, dokonania fiskalizacji przez uprawnionego serwisanta czy złożenia w urzędzie zgłoszenia danych dotyczących kasy. Ze względu na możliwość skorzystania z ulgi do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie fiskalne sam wydatek zwykle okazuje się mniej dotkliwy, niż wielu przedsiębiorców się spodziewa. Niewątpliwie jednak podatnicy chętnie korzystają ze zwolnień z kas, jeśli tylko przepisy dają im taką możliwość.

 

Sprzedaż samochodu a kasa fiskalna

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązujące w 2017 r. przewiduje możliwość korzystania ze zwolnienia przedmiotowego dla podatników dokonujących dostawy towaru zaliczonego do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Zwolnienie to zostało określone w poz. 50 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z tą pozycją, zwolnieniu z kas podlega:

50 Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Należy przy tym podkreślić, iż z powyższego zwolnienia z kas fiskalnych można korzystać niezależnie od tego, czy dany środek trwały został przez podatnika całkowicie zamortyzowany, czy jest w trakcie amortyzacji.

Warto również zwrócić uwagę na wymóg zawarty w powyższym zwolnieniu – aby miało ono zastosowanie, dostawa towaru musi zostać w całości udokumentowana fakturą. Niespełnienie tego wymogu pozbawiłoby podatnika prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej.

Sprzedaż samochodu zaliczonego przez przedsiębiorcę do środków trwałych podlegających amortyzacji nie musi więc zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Zwolnienie to przysługuje niezależnie od wartości transakcji.

Jeżeli samochód został zakupiony do dalszej odsprzedaży, czy też z uwagi np. na krótki okres użytkowania nie podlegał wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych, w/w zasada nie ma zastosowania. Sprzedaż taka nie korzysta ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

 

Sprzedaż samochodu a zwolnienie podmiotowe z kas

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z kas, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, czyli zwolnienia przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, mogą się zastanawiać, czy sprzedaż samochodu pozbawi ich do niego prawa. Dostawa towaru o wysokiej wartości – a taką może mieć sprzedawane auto firmowe – mogłaby znacznie zawyżyć obrót liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas.

Wątpliwości te rozwiewa § 3 ust. 4 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas do całości obrotu nie wlicza się obrotu z czynności wymienionych w poz. 37 (dostawa nieruchomości) oraz zacytowanej wyżej poz. 50 załącznika. Dzięki temu przepisowi sprzedaż środka trwałego niezależnie od wartości nie zawyża sztucznie obrotu liczonego na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego. Podatnik dalej więc może korzystać ze zwolnienia z kasy – o ile nie wykonuje czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia, a jego obrót z pozostałych transakcji dokonanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczy limitu bądź spełnia on warunki dla zachowania któregoś z pozostałych zwolnień (np. dla sprzedaży wysyłkowej lub świadczenia usług z zapłatą na rachunek).

 

Zobacz też: Kto musi mieć kasę fiskalną w 2017 r.