Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy, korzystający z serwisów aukcyjnych itp. może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r. Musi jednak pamiętać, iż prowadzona przez niego sprzedaż wysyłkowa powinna spełniać określone warunki. Zwolnienie z kas mu nie przysługuje, jeśli zajmuje się sprzedażą m.in. niektórego sprzętu elektronicznego, nośników danych  czy chociażby części do silników. 

Sprzedaż wysyłkowa jest obecnie coraz bardziej popularna – konsumenci chętnie kupują bez wychodzenia z domu, a przedsiębiorcom prowadzenie sklepu internetowego opłaca się bardziej niż otwieranie tradycyjnego lokalu. Podatnicy dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym mogą też – po spełnieniu określonych warunków – korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w 2018 r.

 

Zwolnienie z kas ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. kwestię korzystania ze zwolnień z kas reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 tego aktu prawnego, zwolnieniu z kas fiskalnych podlegają podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową na małą skalę – ich obrót mieści się w przysługującym limicie, nie muszą mieć kasy fiskalnej w 2018 r. W przypadku przekroczenia limitu urządzenie to muszą wprowadzić w działalności w ciągu 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej w 2018 r.

Niezależnie od wysokości rocznego obrotu, podatnicy prowadzący sprzedaż wysyłkową mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia. W myśl tego przepisu, zwolnieniu z kas podlega:

38 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

Prawo do tego zwolnienia nie przysługuje między innymi w następujących przypadkach:

  • Przy przyjęciu zapłaty gotówkowej (w całości lub w części, dotyczy to także zaliczek)
  • Przy odbiorze osobistym
  • Przy dostarczeniu nabywcy towaru przez podmiot inny niż poczta lub kurier, np. przez pracownika firmy

Aby korzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej w 2018 r., konieczne jest bowiem spełnienie wszystkich warunków określonych w poz. 38 załącznika do rozporządzenia. Niedopełnienie choćby jednego z nich skutkuje koniecznością wydruku paragonu fiskalnego.

 

Zwolnienie z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej odnosi się od konkretnych transakcji. Oznacza to, iż w przypadku sprzedaży spełniającej powyższe warunki nie trzeba drukować paragonu. Jeśli jednak sprzedaż któregoś z nich nie spełnia, dokument ten musi zostać przekazany nabywcy. Chyba, że podatnik spełnia też warunki do zwolnienia podmiotowego, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu.

 

Towary, do których zawsze trzeba wydać paragon

Nawet podatnik spełniający warunki do zwolnienia podmiotowego lub prowadzący sprzedaż wysyłkową mieszącą się w wytycznych z poz. 38 załącznika, może być zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Dotyczy to przedsiębiorców wykonujących czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

Podatnik prowadzący sprzedaż wysyłkową nie może korzystać ani ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, ani ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia, jeśli sprzedaje towary takie jak m.in.:

  • części do silników
  • zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych
  • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny
  • sprzęt fotograficzny
  • perfumy i wody toaletowe

 

Czynności wymienione w § 4 rozporządzenia muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

 

Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Mimo iż obowiązujące przepisy umożliwiają podatnikom prowadzącym sprzedaż wysyłkową korzystanie ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, wielu z nich posiada to urządzenie i drukuje paragon do każdej transakcji. Dokument dołącza do przesyłki – zyskuje dzięki temu zaufanie klientów, którzy uzyskują pełnowartościowy dowód sprzedaży.

Sklep internetowy nie potrzebuje drogiej, skomplikowanej kasy fiskalnej – wystarczy proste urządzenie z dolnej półki cenowej. Warto również pamiętać, iż każdy podatnik rozpoczynający pracę z kasą może skorzystać z ulgi – wynosi ona nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego.

 

Kasy fiskalne Pruszków – zobacz naszą ofertę