Przepisy, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. określają nowy wzór świadectwa pracy wydawanego pracownikowi – można go znaleźć w załączniku do nowelizacji rozporządzenia. Wprowadzono istotne zmiany m.in. w kwestii terminów, treści świadectwa pracy wydawanego przez agencję pracy, a także przekazywania dokumentu drogą pocztową w przypadku niemożności wydania go w terminie. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić świadectwo pracy w nowym stanie prawnym.

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady wystawiania przez pracodawcę świadectwa pracy. Tego dnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1044). Modyfikacje zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292).

W rozporządzeniu pojawiło się kilka nowych przepisów. Dotyczą one m.in. treści świadectwa pracy wystawianego przez agencję pracy, terminu na sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy w określonych sytuacjach czy przekazywania dokumentu drogą pocztową w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych wydanie go w terminie nie jest możliwe.

 

Treść świadectwa wystawianego przez agencję pracy

W rozporządzeniu znalazł się zupełnie nowy § 2 ust. 2a. Zgodnie z tym przepisem, agencja pośrednictwa pracy wystawiająca świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu ma obowiązek zawrzeć w tym dokumencie informacje o wszystkich pracodawcach użytkownika, na rzecz których dana osoba wykonywała pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę, a także o okresach jej wykonywania.

 

Brak możliwości wydania świadectwa pracy w terminie

Z kolei w nowododanym do rozporządzenia § 7 ust. 4b znalazła się regulacja, zgodnie z którą w przypadku, gdy wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w wymaganym terminie nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia jego upływu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego lub doręcza je w inny sposób.

 

Wydłużone terminy

W znowelizowanym rozporządzeniu wydłużone zostały niektóre terminy.

W poprzednim stanie prawnym na sprostowanie oraz uzupełnienie treści świadectwa pracy w określonych sytuacjach pracodawca miał 3 dni. Od 1 czerwca 2017 r. termin ten został wydłużony do 7 dni.

Do rozporządzenia dodano także § 7 ust. 4a. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zawarcia ugody pracodawca na wydanie nowego świadectwa pracy ma 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1 czerwca 2017 (załącznik do rozporządzenia):

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy