Sposób uzyskania ulgi na kasę zależy od tego, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Sprawdź, jak w praktyce dokonać takiego rozliczenia. Pamiętaj też, iż ulga na kasę fiskalną w 2018 r. przysługuje po spełnieniu określonych warunków i podlega zwrotowi, jeśli np. spóźnisz się z okresowym przeglądem technicznym urządzenia.

 

Przedsiębiorca rozpoczynający pracę z kasą fiskalną ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup tego urządzenia. Kwota takiego odliczenia stanowi spore wsparcie, szczególnie dla podatników rozpoczynających działalność – wynosi ona nawet 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

Prawo do ulgi na kasę fiskalną przysługuje na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Natomiast szczegółowe regulacje dotyczące m.in. sposobu rozliczenia ulgi znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

 

Jak rozliczyć ulgę na kasę fiskalną w 2018 r.

Podatnik zyskuje prawo do ulgi na kasę fiskalną po spełnieniu warunków określonych w § 2 rozporządzenia. Wymieniono tam:

  • Złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego Zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania (wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących) – obowiązku tego należy dopełnić przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania;
  • Terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas posiadających ważne homologacje;
  • Posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę

 

W przypadku czynnych podatników VAT rozliczenia ulgi dokonuje się w deklaracji VAT. Można to zrobić w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie i spełniono powyższe warunki, lub w rozliczeniach za okresy kolejne. Natomiast podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku składają do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

 

Ulga na kasę fiskalną – rozliczenie w deklaracji VAT

Sposób dokonania odliczenia należy od tego, czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym wykazał nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym i w jakiej wysokości. Jeśli kwota podatku do zapłaty jest równa lub wyższa niż kwota przysługującej podatnikowi ulgi, może on dokonać odliczenia w jednej deklaracji VAT. Jeśli jest niższa, może dokonać takiego odliczenia w dwóch lub nawet więcej deklaracjach.

A co, jeśli w deklaracji VAT podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym? Taka sytuacja nie pozbawia go prawa do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną. W takim wypadku odliczenia dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie odliczania:

  1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: 

    1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub 

    2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 

Rozliczenia ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. można dokonywać nawet w kilku deklaracjach VAT – w zależności od stosunku podatku należnego i naliczonego w poszczególnych miesiącach lub kwartałach, a także preferencji podatnika.

 

Ulga na kasę fiskalną – wniosek o zwrot

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT składają do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Jak wynika z art. 111 ust. 5 ustawy, urząd ma 25 dni na przekazanie środków na wskazany rachunek podatnika – termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku. Przepisy nie określają sformalizowanego wzoru takiego dokumentu – wskazują jedynie, iż powinien on zawierać dane wymienione w § 4 rozporządzenia w sprawie odliczania.

Wniosek o zwrot można złożyć w urzędzie skarbowym już w momencie spełnienia warunków określonych w § 2 rozporządzenia. Należy jednak pamiętać, iż zachowanie prawa do ulgi na kasę fiskalną wymaga m.in. terminowego zgłaszania urządzenia do obowiązkowych przeglądów technicznych. Spóźnienie w tym zakresie, a także zaprzestanie używania kasy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania wymagałoby bowiem od podatnika zwrotu odliczonej ulgi.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną czytaj w Poradniku

 

Zobacz naszą ofertę kas i drukarek fiskalnych w Pruszkowie