Informacje PIT-11, PIT-8C, IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. należy złożyć drogą elektroniczną. Sprawdź, kto wyjątkowo może w 2017 r. składać te dokumenty w tradycyjnej formie papierowej. Dowiedz się też, w jakich terminach i do jakiego urzędu skarbowego złożyć informacje, a także z jakich druków korzystać w 2017 roku.

Na początku każdego roku płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek składać do urzędu skarbowego różnego rodzaju dokumenty, m.in. informacje PIT-11, PIT-8C, IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

Zgodnie z art. 45ba ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), wymienione informacje oraz roczne obliczenie podatku należy składać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tradycyjnej formie papierowej dokumenty te mogą składać jedynie podmioty, o których mowa w art. 45ba ust. 2 ustawy – zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C lub rocznego obliczenia podatku PIT-40 dla nie więcej niż pięciu podatników. Prawo do składania tych dokumentów w formie papierowej nie dotyczy jednak biur rachunkowych – podmioty składające informacje i roczne obliczenie podatku w imieniu i na rzecz podatników mają bezwzględny obowiązek przekazywać te dokumenty elektronicznie.

 

PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r. – do kiedy złożyć?

Termin złożenia do urzędu skarbowego informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2016 r. różni się w zależni od sposobu przekazania dokumentów. W przypadku składania ich w formie papierowej, terminem dopełnienia obowiązku był 31 stycznia 2017 r. Elektronicznie natomiast informacje i roczne obliczenie podatku można składać do wtorku 28 lutego 2017 r.

Jeśli chodzi o przekazanie PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r. podatnikowi, obowiązku tego należy dopełnić do wtorku 28 lutego 2017 r. – niezależnie o tego, czy płatnik przekazuje do urzędu skarbowego dokumenty drogą elektroniczną, czy w formie papierowej.

 

Terminy przekazania PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r.:

Podatnikowi: do 28 lutego 2017 r.

Do urzędu skarbowego: – do 28 lutego 2017 r. w przypadku składania ww. dokumentów drogą elektroniczną lub – do 31 stycznia 2017 r. w przypadku składania ich w formie papierowej

 

PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r. – gdzie złożyć?

Informacje PIT-11 i PIT-8C oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 należy przekazać podatnikowi oraz do urzędu skarbowego:

 • W przypadku podatników mających miejsce zamieszkania w Polsce: właściwego według miejsca zamieszkania
 • W przypadku podatników niemających miejsca zamieszkania w Polsce: właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

Z kolei informację IFT-1R należy przekazać podatnikowi oraz do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 

PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r. – kto składa?

Obowiązek złożenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za 2016 r. obejmuje płatników, o których mowa w art. 31, 33, 35, 41 i 42e ustawy o PIT, a także w art. 35a ust. 4a tego aktu prawnego, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.

Informację PIT-11 za 2016 r. składają więc m.in.

 • zakłady pracy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
 • organy zatrudnienia wypłacające świadczenia z Funduszu Pracy,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne wypłacające należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy
 • wojewódzkie urzędy pracy wypłacające świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • spółdzielnie wypłacające oprocentowanie wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczone w ciężar kosztów spółdzielni,
 • oddziały Agencji Mienia Wojskowego wypłacające żołnierzom świadczenia pieniężne wynikające z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Z kolei informację o wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych na formularzu PIT-8C za 2016 r. mają obowiązek złożyć m.in. płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy – chyba że przed 10 stycznia otrzymali od podatnika oświadczenie PIT-12.

W informacji PIT-8C wykazuje się m.in.:

 • należności z kapitałów pieniężnych, o których mowa w 30b ust. 1,
 • stypendia dla uczniów i studentów
 • należności lub świadczenia zaliczane do przychodów z innych źródeł podlegające opodatkowaniu, od których płatnik nie był zobowiązany do poboru zaliczek na podatek lub podatku w formie ryczałtu

 

Informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania na formularzu IFT-1R za 2016 r. składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w 2016 r. pobierały zryczałtowany podatek od należności osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Dotyczy to także płatników, którzy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy PIT nie mieli obowiązku poboru podatku.

W informacji IFT-1R wykazuje się m.in. przychody z:

 • żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • transportu lotniczego,
 • odsetek,
 • dywidendy,
 • należności licencyjnych,
 • wynagrodzeń dyrektorów,
 • wykonywania wolnych zawodów,
 • działalności artystycznej lub sportowej,
 • emerytur lub rent i innych podobnych świadczeń

 

Natomiast zobowiązanymi do złożenia rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika na formularzu PIT-40 za 2016 r. są płatnicy, którzy przed 10 stycznia 2017 r. otrzymali od podatnika oświadczenie PIT-12. Roczne obliczenie podatku PIT-40 traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym, a wynikający z niego podatek uznaje się za podatek należny za dany rok (o ile urząd skarbowy nie wyda decyzji o innej wysokości zobowiązania podatkowego).

Roczne obliczenie podatku PIT-40 składają m.in.:

 • zakłady pracy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne wypłacające należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne wypłacające emerytury i renty z zagranicy.

 

PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r. – na jakim formularzu złożyć?

Płatnicy PIT zobowiązani do złożenia informacji i rocznego obliczenia podatku za 2016 r. muszą pamiętać o wybraniu aktualnej wersji formularzy. Dla przychodów od 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące wzory druków:

 • PIT-11(23) – Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8C(8) – Informacja o wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-40(22) – Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
 • IFT-1R(13) – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania