Wiemy już, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2017 r.! Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas jest dla polskich przedsiębiorców miłym zaskoczeniem – ustawodawca nie tylko nie zlikwidował dotychczasowych preferencji, ale wręcz wprowadził dwa nowe zwolnienia i nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień. Sprawdź, czy możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2017 r.

Ministerstwo Finansów długo kazało podatnikom czekać na opublikowanie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas. Właściwie do końca nie było wiadomo, jakie zasady w tej kwestii będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się nawet o całkowitej likwidacji zwolnień z kas – tak by się stało, gdyby ustawodawca nie opublikował nowego rozporządzenia. Zasada ogólna z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT do stosowania kas fiskalnych zobligowałaby wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących opublikowane 28.12.2016 r. w Dz. U. z 2016 r. pod poz. 2177 obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Kasy fiskalne 2017 – zwolnienia wciąż obowiązują!

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas zasadniczo powiela regulacje, które obowiązywały w tym zakresie w latach 2015-2016. Wbrew obawom przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r. żadne dotychczasowe zwolnienie nie zostało zlikwidowane. Nie zmniejszono też limitu do zwolnienia podmiotowego.

Podatnicy dalej mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia – przysługuje ono przedsiębiorcom, których obrót netto w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych limit ten wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia.

W 2017 r. wciąż obowiązuje też katalog czynności zwolnionych z kas fiskalnych przedmiotowo – znajduje się on w załączniku do rozporządzenia. Natomiast podatnicy wykonujący w przeważającej części czynności zwolnione, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia obowiązującego w 2017 r.

Nowe przepisy pozostawiają w niezmienionym kształcie zwolnienia dla szczególnych czynności, m.in. sprzedaży wysyłkowej i świadczenia usług z zapłatą na rachunek – oczywiście korzystanie z tych zwolnień wymaga spełnienie warunków określonych w II części załącznika do rozporządzenia.

 

Nowe zwolnienia z kas fiskalnych 2017

To nie koniec dobrych wiadomości. Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. nie tylko nie likwiduje dotychczasowych zwolnień, ale też wprowadza dwa nowe tytuły zwolnieniowe:

Nowe zwolnienie podmiotowe znalazło się w § 3 ust. 5 rozporządzenia:

3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.:

(…)

5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948):

a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo

b) jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

 

Nowe zwolnienie przedmiotowe obowiązuje dla czynności określonych w poz. 51 załącznika do rozporządzenia:

51 Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas 2017

Podobnie jak to było w latach 2015-2016, w § 4 rozporządzenia wymieniono czynności, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień z kas. Podatnik, który je wykonuje, musi stosować kasę fiskalną niezależnie od wysokości obrotu, sposobu dostawy towaru, przyjmowania zapłaty za usługi i innych czynników. W 2017 r. katalog tych czynności nie uległ zmianie. Pojawiły się jednak nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas.

Od 1 stycznia 2017 r., zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, zwolnieniu z kas podlegają usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, jeśli spełniają warunki określone w poz. 39 załącznika do rozporządzenia, a ich świadczenie ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

We wspomnianej poz. 39 załącznika określono zwolnienie z kas dla świadczenia usług, za które zapłata następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek podatnika w banku lub w SKOK), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Natomiast zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, zwolnieniu z kas podlegają usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, jeśli spełnione zostaną warunki cytowanej wyżej poz. 51 załącznika.

 

Usługi ewidencjonowane na kasie od pierwszej sprzedaży

Nowe rozporządzenie likwiduje dwumiesięczny okres na wprowadzenie kasy fiskalnej dla podatników świadczących usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne czy usługi związane z wyżywieniem. Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności wymienione w § 4 rozporządzenia muszą być ewidencjonowane na kasie już od pierwszej sprzedaży.

Ostatecznie zrezygnowano z wymogu upoważniania banku lub SKOK do przekazywania fiskusowi informacji o operacjach na rachunku, na który dokonywane są zapłaty za czynności korzystające ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej lub zwolnienia dla świadczenia usług z zapłatą na rachunek. Zapis taki pojawił się w pierwotnym projekcie, jednak nie znalazło się dla niego miejsce w ostatecznie opublikowanym rozporządzeniu.

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych 2017 czytaj w Poradniku