Pojawiły się długo oczekiwane informacje na temat zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. Odetchną z ulgą podatnicy, którzy obawiali się całkowitej likwidacji zwolnień. Projekt przewiduje jednak sporo istotnych zmian – wprowadza m.in. nowy obowiązek dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej i dla usług, za które zapłata następuje na rachunek w banku lub SKOK. Sprawdź, co się zmieni w 2017 roku.

Polscy podatnicy od dawna wyczekiwali wieści na temat nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) traci bowiem swoją moc z dniem 31 grudnia 2016 r. Gdyby Ministerstwo Finansów nie opublikowało nowego aktu prawnego regulującego tę kwestię, obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej od 1 stycznia 2017 r. objąłby wszystkich bez wyjątku.

Jednak resort podał już do publicznej informacji projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień, które ma obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, obowiązywanie nowego aktu prawnego jedynie przez rok (a nie, jak to było do tej pory, przez 2 lata) podyktowane jest planowaną modernizacją całego systemu kas w roku 2018. Z tego też względu nowe przepisy mają w dużej mierze powielać dotychczasowe – nie obyło się jednak bez zmian, bardzo istotnych dla podatników korzystających ze zwolnień.

 

Nowy warunek zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej i dla usług z zapłatą na rachunek

Projekt nowego rozporządzenia przewiduje zachowanie zwolnień dla szczególnych czynności, wymienionych w II części załącznika do tego aktu prawnego. Podatnicy najczęściej korzystają ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej oraz dla usług, które aktualnie znajdują się w poz. 37 i 38 obowiązującego rozporządzenia:

37 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)
38 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

W 2017 r. brzmienie powyższych pozycji ma nie ulec zmianom. W treści rozporządzenia dodano jednak bardzo ważny warunek: aby podatnik mógł korzystać z powyższych zwolnień, musi upoważnić bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzące rachunek, na który dokonywane są zapłaty za czynności podlegające zwolnieniu z kas, do przekazywania organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich operacjach dokonywanych na tym rachunku. Celem tej zmiany jest usprawnienie wykonywania czynności sprawdzających dotyczących wywiązywania się podatników z obowiązków wobec fiskusa.

Upoważnienie takie składać się będzie w dwóch egzemplarzach – do urzędu skarbowego oraz do banku lub SKOK. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, podatnicy chcący kontynuować korzystanie z tego zwolnienia lub rozpoczynający wykonywanie czynności od dnia 1 stycznia 2017 r. upoważnienie będą musieli złożyć najpóźniej 31 grudnia 2016 r. Ponadto musi ono obowiązywać przynajmniej do końca 2017 r.

 

Nowe zwolnienia z kas fiskalnych w 2017 r.

Co ciekawe, projekt nowego rozporządzenia nie przewiduje likwidacji żadnego z dotychczas obowiązujących zwolnień. Pojawiają się za to dwa nowe zwolnienia – choć dotyczą one bardzo wąskiej grupy podatników.

Od 1 stycznia 2017 r. ma obowiązywać zwolnienie z kas fiskalnych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1454). Będzie ono dotyczyło jednostek, które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, oraz dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

W załączniku do projektu rozporządzenia pojawiało się także zwolnienie dla usług opieki medycznej oraz usług masażu, wykonywanych osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie takiej preferencji wynika z braku na rynku technicznych rozwiązań umożliwiających osobom niewidomym korzystanie z kas fiskalnych.

 

Dla kogo kasa od pierwszej sprzedaży w 2017 r.

Bardzo ważna zmiana ma związek z czynnościami wyłączonymi ze zwolnień z kas, wymienionymi w § 4 rozporządzenia. Zasadniczo podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczący usługi z tego katalogu powinni mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień daje jednak 2-miesięczny okres na wprowadzenie kasy dla podatników świadczących usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c-j, czyli m.in. usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz usługi związane z wyżywieniem.

Projekt nowego rozporządzenia wskazuje, iż wszystkie czynności wymienione w § 4 muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Zlikwidowana więc zostanie preferencja dla podatników wykonujących czynności, które zostały dodane do katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Wyłączenie ze zwolnień nie będzie dotyczyło usług opieki medycznej i usług masażu świadczonych przez osoby niewidome.

 

Zwolnienia dla lekarzy, prawników i doradców podatkowych 2017

Projekt nowego rozporządzenia przewiduje możliwość korzystania ze zwolnienia z kas przez podatników świadczących usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi opieki medycznej. Wprawdzie czynności te nie zostały usunięte z katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas, jednak planuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym czynności te mogą korzystać ze zwolnień, jeśli zapłata za nie będzie następować w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Projekt przepisu przewiduje zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej pod warunkiem przekazywania organom skarbowym przez bank lub SKOK informacji o wszystkich operacjach dokonywanych na rachunku, na który wpływają zapłaty za wykonane usługi.

 

Limit obrotu do kasy fiskalnej w 2017 r.

Odetchnąć z ulgą mogą podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. W 2017 r. dalej ma on wynosić 20.000 zł w przypadku podatników kontynuujących sprzedaż. Podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku wysokość limitu będą liczyć w proporcji do okresu jej prowadzenia. Nie będzie więc spodziewanego zmniejszenia limitu ani całkowitej likwidacji zwolnienia podmiotowego.

Podobnie jak obecnie, do całości obrotu liczonego na potrzeby zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. nie będzie wliczać się obrotu z dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zachowane też zostaną wszystkie zwolnienia przedmiotowe – obowiązujące dla konkretnych czynności. Podatnicy wciąż będą też mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, przysługującego ze względu na strukturę obrotu.

 

Nic też nie wskazuje na to, aby w 2017 r. zlikwidowano prawo do ulgi na kasę fiskalną w wysokości do 700 zł za każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Jeśli chodzi o kasy fiskalne, Pruszków ma sprawdzony serwis – w przypadku utraty prawa do zwolnienia nie warto zwlekać z zakupem odpowiedniego urządzenia, aby nie stracić prawa do takiej ulgi. Specjalista potrafi umiejętnie dopasować kasę do potrzeb danego podatnika – urządzenie takie wbrew pozorom nie musi być drogie, warto więc skorzystać ze wsparcia doświadczonego serwisanta.

 

Rewolucja dopiero w 2018 r.?

Jeżeli rozporządzenie w kształcie takim, jaki przewidziano w projekcie, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., będzie to pierwszy taki akt prawny, który praktycznie rzecz biorąc nie zawęża grona podatników mogących korzystać ze zwolnień z kas. Większe zmiany planowane są dopiero na rok 2018 – związane są m.in. z wprowadzeniem e-paragonu. Czy należy spodziewać się rewolucji? Tego na razie nie wiemy. Póki co większość podatników korzystających ze zwolnień z kas dalej ma szansę je utrzymać – przynajmniej do końca 2017 r.

 

Kasy fiskalne Pruszków – zobacz naszą ofertę!