Nowe przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych zaskoczyły podatników: od 1 stycznia 2017 r. usługodawcy nie mają już prawa do dwumiesięcznego okresu na wprowadzenie urządzenia w działalności. Pojawiły się za to aż dwa nowe zwolnienia i nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień dla lekarzy, prawników i doradców podatkowych. Poznaj przepisy nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas obowiązującego w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych. Tego dnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Zastąpiło ono rozporządzenie obowiązujące w latach 2015-2016. Wbrew obawom podatników, ze zwolnień wciąż można korzystać – wyjątkowo jednak obecne regulacje obowiązywać będą nie jak dotychczas przez 2 lata, tylko przez rok – do 31 grudnia 2017 r.

 

Koniec z 2-miesięcznym okresem na wprowadzenie kasy

W latach 2015-2016 podatnicy rozpoczynający świadczenie usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia na wprowadzenie kasy fiskalnej mieli 2 miesiące – termin ten liczyło się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano pierwszą taką usługę. W przepisach tych wymieniono m.in. usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi związane z wyżywieniem.

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązujące w 2017 r. likwiduje ten preferencyjny termin na wprowadzenie kasy. Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie czynności wymienione w § 4 tego aktu prawnego muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Czytamy o tym w § 5 ust. 7:

5

(…)

7. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4.

 

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z kas (przysługuje ono ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20.000 zł rocznie), który wykona czynność wymienioną w § 4 rozporządzenia, musi bezwzględnie wprowadzić kasę fiskalną w działalności – i to już od tej czynności. W praktyce oznacza to konieczność zakupienia, zgłoszenia w urzędzie skarbowym i zafiskalizowania urządzenia jeszcze przed dokonaniem tej sprzedaży.

 

Zwolnienie z kas dla osób niewidomych 2017

W załączniku do rozporządzenia zostały wymienione czynności zwolnione z kas fiskalnych przedmiotowo. Katalog tych czynności z dniem 1 stycznia 2017 r. nie uległ zasadniczym zmianom. Dodano jednak nową pozycję 51. Zgodnie z tym zapisem, zwolnieniu z kas podlegają usługi wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniające wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zmiana ta wynika z braku na rynku technicznych rozwiązań pozwalających osobom niewidomym na korzystanie z urządzeń fiskalnych.

 

Zwolnienie z kas dla jednostek samorządu terytorialnego 2017

Od 1 stycznia 2017 r. nowe zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 i 1948), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tego aktu prawnego, a także dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Prawo do powyższego zwolnienia przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 5 nowego rozporządzenia  – stanowi ono kontynuację zwolnienia określonego we wskazanej w tymże przepisie ustawie.

 

Zwolnienie dla lekarzy, prawników i doradców podatkowych

W 2017 r. usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów w dalszym ciągu znajdują się w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas. Od wyłączeń tych wprowadzono jednak dwa nowe wyjątki:

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia, usługi opieki medycznej mogą być zwolnione z kas, jeśli świadczone są przez osoby niewidome wymienione w poz. 51 załącznika.

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2, nie ma obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego oraz usług opieki medycznej, jeśli spełniają one warunki określone w poz. 39 załącznika oraz świadczone są wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

W 2017 r. zachowano także wyjątek od wyłączeń ze zwolnień dla czynności spełniających warunki z poz. 36 załącznika, czyli m.in. sprzedaży dokonywanej przez podatnika na rzecz jego pracownika.

Należy jednak pamiętać, iż wyłączenie dotyczy tylko czynności spełniających powyższe warunki. Wszystkie pozostałe usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego i usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej.

 

Limit do zwolnienia podmiotowego z kas w 2017 r.

Wiele przepisów rozporządzenia obowiązującego w 2017 r. powiela regulacje obowiązujące w latach 2015-2016. Zwolnienie podmiotowe w dalszym ciągu przysługuje podatnikom, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł (lub mniejszej kwoty liczonej w proporcji przez podatników rozpoczynających w trakcie roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych).

Ze zwolnienia z kas w 2017 r. wciąż mogą korzystać podatnicy prowadzący sprzedaż wysyłkową oraz podatnicy świadczący usługi z zapłatą na rachunek – niezmienne pozostały warunki dla zachowania tych zwolnień.

Czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w 2017 r. wciąż są zwolnione z kas przedmiotowo. Ponadto podatnicy wykonujący w przeważającej części takie czynności mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego – na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia.

 

Nie spóźnij się z instalacją kasy fiskalnej w 2017 r.!

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać już 1 stycznia 2017 r. Podatnicy, którzy tracą prawo do zwolnienia z kas lub rozpoczynają wykonywanie czynności wyłączonych ze zwolnień, muszą pamiętać o terminowej instalacji urządzenia. Za niewprowadzenie kasy w terminie ustawodawca przewidział surowe konsekwencje – utratę prawa do ulgi do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie, grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych, a także możliwość nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

W przypadku spóźnienia warto jak najszybciej zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenie fiskalne i rozpocząć za jego pomocą ewidencjonowanie sprzedaży – wprawdzie nie przywróci to podatnikowi prawa do ulgi, ale pozwoli zminimalizować sankcje za niedopełnienie ustawowego obowiązku.