Nowe przepisy zachowują zwolnienie podmiotowe, likwidują za to aż trzy pozycje z katalogu zwolnień przedmiotowych z kas fiskalnych. Dowiedz się, kto może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r. i jakie inne zmiany wprowadza nowe rozporządzenie. Sprawdź też, do kiedy należy zainstalować kasę w przypadku utraty prawa do zwolnienia na podstawie nowych regulacji.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Opublikowanie tego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw oznacza, iż w nowym roku niektórzy podatnicy wciąż nie muszą stosować kasy fiskalnej w swojej działalności.

Każde kolejne rozporządzenie zawęża krąg przedsiębiorców, którzy mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Tak stało się również teraz. Jednak w porównaniu z aktami prawnymi publikowanymi w latach poprzednich, zmiany wprowadzone w tym są niewielkie – dotyczą dość wąskiej grupy podatników.

 

Limit do zwolnienia z kasy w 2019 r. – wciąż obowiązuje

W takim samym kształcie pozostają przepisy dotyczące możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej przez podatników osiągających niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 nowego rozporządzenia, przysługuje ono podatnikom, których obrót netto z tej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku limit wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Podobnie jak to było w latach poprzednich, do wartości sprzedaży sumowanej na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas nie wlicza się obrotu z dostawy nieruchomości oraz z dostawy towarów i świadczenia usług zaliczonych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (pod warunkiem udokumentowania tych czynności w całości fakturą).

 

Utrata prawa do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r.

Z załącznika do rozporządzenia zniknęły aż 3 rodzaje usług, które w 2018 r. podlegały zwolnieniu przedmiotowemu z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. W nowym akcie prawnym nie znalazły się następujące czynności ze „starego” rozporządzenia:

 

17 49.39.35.0 Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

 

30 ex  81 Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

 

48 Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

 

Utrata prawa do zwolnienia przedmiotowego niekoniecznie oznacza jednak, iż przedsiębiorca obowiązkowo musi wprowadzić kasę fiskalną w działalności. Podatnicy wykonujący powyższe czynności mogą bowiem korzystać z innych zwolnień, np. zwolnienia podmiotowego przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

Warto zwrócić uwagę na usuniętą poz. 30 załącznika do rozporządzenia. W zakres PKWiU 81 wchodzi bowiem bardzo wiele różnych usług. W tabeli PKWiU pod tym numerem znajdują się m.in. usługi sprzątania obiektów, usługi mycia okien, usługi dezynfekcji i tępienia szkodników, usługi czyszczenia pieców i kominów oraz usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu.

 

Kasa fiskalna dla dorożkarza, sprzątaczki i flisaka dopiero od 1 czerwca 2019 r.

Podatnicy, którzy w wyniku zmian w przepisach utracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej, a nie będą mogli korzystać z innych zwolnień w tym zakresie, czas na wprowadzenie urządzenia w działalności mają aż do 1 czerwca 2019 r. To najdłuższy jak do tej pory termin na instalację kasy – w ubiegłym roku podatnicy będący w takiej samej sytuacji musieli stosować kasę od 1 kwietnia a w poprzednich latach od 1 marca danego roku.

Powyższe nie dotyczy podatników, którzy w 2019 r. będą musieli zakupić kasę fiskalną ze względu na przekroczenie limitu obrotów. Podobnie jak dotychczas, w takich przypadkach czas na wprowadzenie kasy w działalności wynosi 2 miesiące – termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym przekroczono limit.

 

Koła gospodyń wiejskich zwolnione z kasy fiskalnej w 2019 r.

W nowym rozporządzeniu znalazło się zupełnie nowe zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej. Korzystanie z niego wymaga jednak spełnienia warunku, o którym mowa w poz. 49 załącznika do tego aktu prawnego. Zgodnie z nową regulacją, zwolnieniu z kasy podlegają:

49 Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

 

 

Zmiany, których nie będzie w rozporządzeniu w 2019 r.

Pierwotna wersja projektu rozporządzenia przewidywała też inne zmiany, które ostatecznie nie znalazły się w treści aktu prawnego opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Zakładano m.in. usunięcie z katalogu zwolnień przedmiotowych poz. 43 ze „starego” rozporządzenia. Wymieniono tam przyjmowanie należności przez rewizorów. Ostatecznie w 2019 r. zwolnienie to wciąż obowiązuje – znaleźć je można w poz. 41 nowego rozporządzenia.

Planowano też wprowadzenie zmian w warunkach korzystania ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej oraz warunku udokumentowania fakturą wielu czynności z katalogu zwolnień przedmiotowych. Ostatecznie jednak ze wszystkich tych zmian zrezygnowano.

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.