Z każdym nowym rozporządzeniem rząd w mniejszym lub większym stopniu ogranicza możliwość stosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Jednak część podatników wciąż może z tej preferencji korzystać. Obejmuje ona nie tylko firmy osiągające niskie obroty, ale też m.in. usługodawców przyjmujących zapłatę na rachunek. Sprawdź, czy przysługuje ci zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach przelewem w 2022 r.!

Dla kogo zwolnienia z kas fiskalnych w 2022 r.

Z końcem ubiegłego roku przestało obowiązywać rozporządzenie, które jako pierwsze zostało ustanowione aż na 3 lata. Wbrew obawom polskich przedsiębiorców większość preferencji zostało jednak zachowanych. Wprowadzono zmiany porządkujące oraz jedno dodatkowe wyłączenie z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy.

Nowy zapis znajdujemy w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442):

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Zachowano przy tym limit 20.000 zł dla zwolnienia podmiotowego wraz z limitem proporcjonalnym dla rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku. Pozostał też katalog czynności zwolnionych z kas przedmiotowo oraz pozostałe czynności, które muszą być rejestrowane na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach przelewem w 2022 r.

Oprócz zwolnień przedmiotowych w załączniku do rozporządzenia określono też tzw. zwolnienia dla szczególnych czynności. Dwa najpopularniejsze to zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach przelewem oraz zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej. W pierwszym przypadku przepisy się nie zmieniły. Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z tego zwolnienia zostały określone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia:

37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Należy przy tym pamiętać, iż zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach przelewem w 2022 r. obowiązuje wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymienionych w powyższym przepisie warunków. W skrócie można powiedzieć, że paragonu nie trzeba drukować, jeśli sprzedaż łącznie spełnia trzy warunki:

  • Stanowi świadczenie usług
  • Nabywca dokonał płatności drogą elektroniczną
  • Podatnik prowadzi ewidencję, z której można jednoznacznie połączyć sprzedaż z płatnością

Co istotne, zapłata za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK to nie tylko tradycyjny przelew, ale też np. płatność szybkim przelewem czy poprzez różne nowoczesne systemy płatności.

Uwaga! Za płatność na rachunek organy podatkowe nie uznają płatności kartą przy użyciu terminala płatniczego. Taka zapłata nosi bowiem znamiona płatności gotówkowej i nie jest uznawana za płatność na rachunek. Nie uprawnia więc do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatności przelewem wymaga od przedsiębiorcy dużej samodyscypliny. Przyjęcie jakiejkolwiek gotówki w całości lub części obliguje go bowiem do rejestracji sprzedaży i wydania paragonu. Jeśli nie ma prawa do innych zwolnień (np. ze względu na wysokość obrotu), powinien mieć kasę z chwilą przyjęcia gotówki. Obecnie jednak wszechobecna cyfryzacja i popularność płatności elektronicznych czynią ten warunek raczej łatwym do spełnienia.