Wszystkim podatnikom nabywającym fabrycznie nowe maszyny i urządzenia przysługuje prawo do dokonywania jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych na nowych zasadach. Sprawdź, ile wynosi limit odpisów, jakie środki trwałe obejmuje nowa metoda amortyzacji i co zrobić, gdy przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z dwóch różnych metod.

W przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych określone są trzy metody dokonywania amortyzacji środków trwałych: metoda liniowa, metoda degresywna oraz jednorazowa.

Z jednorazowej amortyzacji środków trwałych mogą skorzystać mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy w danym roku rozpoczęli działalność. Łączna kwota jednorazowych amortyzacji może wynosić maksymalnie 50 tys. euro w danym roku. Jeśli odpis nie obejmuje całej kwoty początkowej środka trwałego, podatnik ma prawo dokonywać amortyzacji od początku następnego roku podatkowego. Jednak w przypadku niewykorzystania całego limitu, kwota „zaoszczędzona” nie przechodzi na kolejny rok.

 

Nowa metoda jednorazowej amortyzacji

Dnia 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1448). Wprowadziła ona możliwość dokonywania jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych maszyn i urządzeń z grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych dla wszystkich podatników, którzy w danym roku nabyli taki środek trwały.

Grupy 3-6 i 8 KŚT:

3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

(…)

8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

 

Zgodnie z art. 1 pkt 2 oraz art. 2 pkt 2 ustawy nowelizacyjnej, podatnicy PIT i CIT mają prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej fabrycznie nowych maszyn i urządzeń. Wartość takich odpisów w danym roku podatkowym może wynieść do 100 tys. zł. Dla spółek niebędących osobą prawną jeden limit 100 tys. zł przysługuje wszystkim wspólnikom.

Aby przedsiębiorca mógł dokonać amortyzacji na nowych zasadach, inwestycja w środki trwałe musi wynieść co najmniej 10 tys. zł. Przy czym w limicie tym można uwzględnić kilka środków trwałych, jeśli wartość każdego z nich jest wyższa niż 3,5 tys. zł.

Nakłady, których wartość przekroczy 100 tys. zł, podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych w kolejnych latach podatkowych.

 

Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach – od kiedy przysługuje

Nowe przepisy obejmują fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 KŚT, nabyte od 1 stycznia 2017 r. Podatnicy mogą też zaliczać do kosztów uzyskania przychodów zaliczki wpłacone od 1 stycznia 2017 r. na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych okresach sprawozdawczych. Zaliczania do kosztów można dokonywać od 12 sierpnia 2017 r., niezależnie od daty wpłacenia zaliczki.

Należy przy tym podkreślić, iż limit 100 tys. zł obejmuje łącznie kwoty odpisów amortyzacyjnych i zaliczek.

Jeśli podatnik ma prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych na zasadach ogólnych obowiązujących do limitu 50 tys. euro oraz na nowych zasadach – do 100 tys. zł, może wybrać tylko jedną z tych metod.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne w 2018 r. – od kiedy obowiązkowo online?