Nowy wykaz dostępny jest za pośrednictwem prostej w obsłudze wyszukiwarki – zawiera właściwie wszystkie dane, których potrzeba do weryfikacji kontrahenta. Jednak docelowo zmiany w przepisach mogą się wiązać z pewnymi uciążliwymi obowiązkami. Sprawdź, czym jest biała lista podatników VAT.

Od 1 września 2019 r. uzyskanie aktualnych danych o kontrahencie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko dzięki białej liście podatników VAT – nowemu wykazowi, który łączy w sobie dwa dotychczas funkcjonujące rejestry. To nowe narzędzie udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Białą listę podatników VAT znaleźć można również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Biała lista podatników VAT

Nowy wykaz zawiera dane z następujących rejestrów:

 • Rejestru podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT
 • Rejestru podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona

Ponadto zawiera też informacje dodatkowe, takie jak m.in. status podatnika dla celów VAT.

 

Biała lista podatników VAT jest aktualizowana raz na dobę, we wszystkie dni robocze. Korzystając z tego wykazu, przedsiębiorca ma pewność prawidłowości danych swojego kontrahenta. Dane wyświetlane są według stanu na dzień sprawdzenia (m.in. nazwa lub imię i nazwisko, nr NIP, nr REGON, status VAT). W przypadku innych danych możliwe jest dowolne określenie daty i sprawdzenie stanu na wybrany dzień. Wykaz zawiera dane z 5 lat poprzedzających dzień, w którym podatnik jest sprawdzany.

Celem wprowadzenia białej listy podatników VAT jest umożliwienie przedsiębiorcom szybkiej i łatwej weryfikacji kontrahentów. Wykaz ten zawiera następujące dane:

 • Firma (nazwa) lub imię i nazwisko
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • Numer PESEL, o ile podmiot posiada
 • Status podatnika (wg stanu na dzień sprawdzenia)
 • Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL
 • Imię i nazwisko lub firma (nazwa) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
 • Numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK
 • Data rejestracji jako podatnika VAT
 • Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT / Podstawa prawna odmowy rejestracji
 • Data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT / Podstawa prawna wykreślenia
 • Data przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT / Podstawa prawna przywrócenia

 

Przedsiębiorca ma prawo wnioskować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o usunięcie danych lub sprostowanie ich, jeśli nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Przy czym Szef KAS może odmówić pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jeśli oznaczałoby to niezgodność ze stanem faktycznym.

 

Biała lista podatników VAT – numery rachunków rozliczeniowych

Z nowego wykazu można korzystać od 1 września 2019 r. To jednak nie koniec zmian w przepisach dotyczących białej listy. Okazuje się bowiem, iż narzędzie to nie tylko ma ułatwić szybką weryfikację danych, ale też przeciwdziałać nadużyciom podatkowym. Od 1 stycznia 2020 r. na wszystkich podatników zostanie nałożony obowiązek weryfikacji numeru rachunku rozliczeniowego, na który dokonywana jest zapłata za towar czy usługę.

Dokonanie zapłaty przelewem na rachunek inny niż ten znajdujący się na białej liście, będzie skutkował brakiem możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych. Przy czym przepis ten ma dotyczyć wyłącznie transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co więcej, podatnik wykonujący przelew na rachunek spoza białej listy będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe swojego kontrahenta. Z odpowiedzialności tej zostanie wyłączony, jeśli przelew wykona przy zastosowaniu mechanizmu split payment. Od konsekwencji podatkowych można się też uchronić, składając zawiadomienie od urzędu skarbowego o wykonaniu przelewu na niewłaściwy rachunek. Przedsiębiorca będzie miał na to 3 dni, licząc od dnia zlecenia przelewu.

 

Biała lista podatników VAT – czy utrudni życie przedsiębiorcom?

Uruchomiony przez resort finansów wykaz z pewnością ułatwi szybką weryfikację kontrahentów. Podatnik nie musi już przeglądać kilku rejestrów, by znaleźć potrzebne mu dane i ocenić wiarygodność sprzedawcy. Jednak docelowo biała lista może firmom utrudnić sprawne funkcjonowanie. W praktyce bowiem zostaną oni zmuszeni do sprawdzania danych w wykazie za każdym razem, gdy będą dokonywali przelewu. Jeśli takich przelewów jest dużo, nowy wymóg może stać się naprawdę uciążliwy.

Spodziewamy się więc ułatwień wprowadzanych przez banki i SKOK-i, a także producentów oprogramowania dla firm. Z pewnością znajdą się rozwiązania umożliwiającą podatnikom automatyczną weryfikację poprawności numeru rachunku rozliczeniowego podanego na fakturze.

 

Kasy fiskalne online dla mechaników – Pruszków