Obowiązek bezwzględnego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej obejmuje m.in. podatników świadczących usługi doradztwa podatkowego. Czy zatem obejmuje on także księgowych? Sprawdź, czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną w 2023 roku!

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w ustawie o VAT, sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego powinna być zarejestrowana na kasie fiskalnej. Od zasady tej obowiązują jednak wyjątki. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

Jednym ze zwolnień przysługujących podatnikom jest zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, przedsiębiorca nie musi mieć kasy fiskalnej, jeśli jego obrót ze sprzedaży na rzecz ww. osób w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających tego typu sprzedaż, limit ten należy wyliczyć w proporcji do okresu jej prowadzenia.

 

Biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną – czy zawsze?

Opisane wyżej zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej nie przysługuje podatnikom wykonującym czynności z § 4 rozporządzenia. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. h tego aktu prawnego, obowiązkowo już od pierwszej sprzedaży kasę muszą mieć przedsiębiorcy świadczący usługi doradztwa podatkowego.

Zakres doradztwa podatkowego uregulowany jest w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tego aktu prawnego:

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;

5) wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598).

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów nie ma zastosowania do podatników wykonujących czynności związane wyłącznie z obsługą rachunkowo-księgową, czyli np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych, wypełnianie deklaracji podatkowych itp. Taki stan rzeczy potwierdzają interpretacje organów podatkowych.

Warto też w tym miejscu przytoczyć wypowiedź Dyrektora KIS z interpretacji indywidualnej z dnia 22 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.705.2020.1.LS:

(…) z katalogu czynności uznawanych za doradztwo podatkowe w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, do celów stosowania przepisu § 4 pkt 2 lit. h) ww. rozporządzenia, za czynności o charakterze doradczym powinny zostać uznane tylko czynności polegające na udzielaniu takim podmiotom jak: podatnicy, płatnicy i inkasenci, osoby trzecie odpowiedzialne za zaległości podatkowe oraz następcy prawni podatników, płatników lub inkasentów, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. (…)

Natomiast czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg. (…) Tym samym czynności te nie stanowią doradztwa, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. h) ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od tego, że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy) (…).

W odpowiedzi na pytanie, czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną, należy jasno wskazać, że podmioty świadczące usługi księgowe mogą korzystać ze zwolnień wymienionych w rozporządzeniu. O ile oczywiście spełniają określone w nim warunki.

 

Przekroczony limit do kasy fiskalnej – od kiedy muszę mieć kasę?