Właściciele mikro biznesów często decydują się na opodatkowanie sprzedaży w formie ryczałtu.  Zachęca ich do tego łatwa księgowość i atrakcyjne stawki podatku. W przypadku niektórych usług ryczałt zdecydowanie bardziej się opłaca niż inne sposoby rozliczania podatku. A co z kasą fiskalną? Czy w takim przypadku sprzedaż z tytułu świadczenia usług na rzecz osób prywatnych podlega ewidencji na kasie i wymagane jest generowanie paragonów fiskalnych dla nabywców?

Ryczałt – atrakcyjna forma opodatkowania

Zwłaszcza dla osób prowadzących nieduże biznesy opłacalne jest opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.), może zdecydować się na rozliczanie sprzedaży w ten sposób. Zapisy zawarte w powyższej ustawie wskazują, że opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego wymaga od przedsiębiorcy:

  • posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów,
  • prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji przychodów – odrębnie za każdy rok podatkowy.

Czy sprzedaż opodatkowana ryczałtem podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

Czy sprzedaż opodatkowana ryczałtem podlega ewidencji na kasie fiskalnej?

Co do zasady, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wynika to jednoznacznie z zapisów ustawy o VAT. Zgodnie z tym aktem prawnym, podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy świadczeń – towarów lub świadczonych usług. Forma opodatkowania sprzedaży nie ma więc znaczenia – przy prowadzeniu działalności opodatkowanej ryczałtem podatnik musi posiadać urządzenie fiskalne, chyba że przysługuje mu zwolnienie z tego obowiązku.

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ryczałcie

Przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kasy rejestrującej umożliwiają prowadzenie sprzedaży bez ewidencji na kasie, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Istotna jest wartość sprzedaży lub forma dokonywanej płatności. Fakt opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozostaje bez znaczenia.  

Zwolnienie z kas ze względu na wartość sprzedaży dla podatników rozpoczynających ją po dniu 31 grudnia 2021 r. przysługuje wtedy, gdy przewidywana przez nich wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Zwolnienie straci moc tylko wtedy, gdy przekroczony zostanie określony przepisami limit obrotów. Zwolnienie ze względu na formę płatności określone zostało w poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Przy tym rodzaju zwolnienia nie jest istotna wartość sprzedaży. Ma ono zastosowanie, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi też jasno wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż.

Prawo do zwolnienia z kas – wyłączenia dla ryczałtu i nie tylko

Niektóre usługi i sprzedaż towarów, są całkowicie wyłączone z prawa do zwolnienia z kas. Kasy fiskalne muszą bezwzględnie stosować np. podatnicy, którzy świadczą usługi fryzjerskie czy kosmetyczne, także mechanicy, wulkanizatorzy czy lekarze. Warto pamiętać, że dla określonych przepisami czynności nie ma znaczenia limit obrotów, forma zapłaty, ani wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania sprzedaży. Koniecznie sprawdźmy, czy planowana działalność nie obejmuje świadczenia usługi lub sprzedaży towaru z katalogu wyłączonych czynności.

Kasy fiskalne online 2023 – czy będą obowiązkowe?