Usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. Czy zasadę tę należy zastosować również do usług psychologicznych? Sprawdź, jak w tej sprawie wypowiadają się organy podatkowe i dowiedz się, czy jako psycholog możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

Sprzedaż i świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Podatnicy spełniający określone warunki w pewnych okolicznościach mogą jednak korzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) określa m.in. prawo do zwolnienia podmiotowego z kas – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, a także prawo do zwolnienia z kas dla usług z zapłatą na rachunek. Oczywiście w każdym wypadku konieczne jest spełnienie warunków określonych dla każdego zwolnienia.

Z większości zwolnień z kas nie mogą jednak korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności określone w § 4 rozporządzenia. Wymieniono tam m.in. usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów. Nad prawem do korzystania ze zwolnienia z kasy nieraz zastanawiają się podatnicy świadczący usługi psychologiczne. W rozstrzygnięciu kwestii, czy należy je zaliczyć do usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy, pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych.

 

Usługi psychologiczne a zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

Aby określić prawo psychologa do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r., warto wziąć pod uwagę interpretację indywidualną z 29 maja 2015 r., nr IBPP3/4512-204/15/KG, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz interpretację indywidualną z dnia 19 sierpnia 2016 r., nr IPPP2/4512-470/16-4/KOM Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W pierwszej interpretacji zwrócono uwagę na fakt, iż rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas nie identyfikuje czynności na podstawie klasyfikacji statystycznych. Konieczne jest więc wzięcie pod uwagę wykładni celowościowej. Przepisy dotyczące wykonywania zawodu psychologa oraz świadczenia usług opieki medycznej przez lekarzy i dentystów zostały określone w dwóch odrębnych aktach prawnych. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyłączenie z prawa do zwolnień z kas usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów nie może więc mieć zastosowania do usług psychologicznych.

Psycholog może korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r. ma zasadach ogólnych określonych w rozporządzeniu.

 

Zwolnienie z kas dla usług psychologicznych z zapłatą na rachunek

W poz. 39 załącznika do rozporządzenia określono zwolnienie z kasy fiskalnej dla świadczenia usług, za które zapłata zostaje dokonana w całości na rachunek podatnika. Ze zwolnienia tego mogą korzystać psycholodzy. Należy jednak pamiętać, iż korzystanie z tej preferencji wymaga spełnienia wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu:

39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej dla psychologa

Podatnik świadczący usługi psychologiczne może też korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Przysługuje ono podatnikom, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Zwolnienie podmiotowe traci moc po upływie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony. Należy pamiętać o terminowym wprowadzeniu kasy fiskalnej w gabinecie psychologicznym – jest to bowiem jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. Poza tym spóźnienie z instalacją kasy wiąże się z surowymi karami, na które lepiej się nie narażać.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online: Kto musi mieć w 2019 r.