Wymóg wystawiania faktur wyłącznie do paragonów zawierających numer NIP nabywcy stanie się zasadą ogólną – dotyczącą wszystkich branż. Sprawdź, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy i jaką sankcję przewidziano za niedostosowanie się do nich. Dowiedz się też, czy zmiany będą wymagały wymiany kas od podatników posiadających starsze modele urządzeń. 

Ministerstwo Finansów kontynuuje swoje działania mające na celu ukrócenie procederu wyłudzeń podatkowych, a co za tym idzie zmniejszenia wpływów do Skarbu Państwa. Tym razem będzie to zapowiadane od wielu miesięcy wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym fakturę do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym będzie można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon ten zawierał będzie numer NIP nabywcy.

Cel resortu finansów

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 6 września 2018 r. wyjaśniono, iż planowane wprowadzenie nowego wymogu jest odpowiedzią Ministerstwa na sygnały zgłaszane przez podatników. Do resortu od wielu lat docierają bowiem informacje o stosowaniu nieuczciwej praktyki bezprawnego zawyżania VAT naliczonego – przede wszystkim dotyczy to faktur z branży paliwowej i budowlanej.

Na czym polega ów proceder? Na wystawianiu faktur do paragonów wydrukowanych dla konsumentów, lecz nieodebranych przez nich. W zamian za korzyść majątkową stacja paliw czy skład budowlany wystawiają umówionej firmie tzw. puste faktury – dokumentujące transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Na podstawie tak wystawionych faktur nieuczciwe firmy dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie dokonały nabycia – sztucznie zawyżają więc w ten sposób naliczony VAT oraz koszty podatkowe.

Wystawianie faktur do paragonów od 2019 r.

Ogólne zasady wystawiania faktur do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym pozostaną w obecnym kształcie – dalej więc obowiązywały będą określone terminy w tym zakresie czy chociażby wymóg dołączania paragonu do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika. Przedsiębiorcy będą jednak musieli pamiętać, aby przy dokonywaniu zakupu podać swój numer NIP do umieszczenia na paragonie fiskalnym. W przeciwnym razie nie będą mogli żądać wystawienia faktury do takiego dokumentu.

A co z użytkownikami starszych modeli kas fiskalnych, które nie posiadają technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie? Nie będą musieli oni wymieniać urządzeń. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, wystawią oni nabywcy od razu fakturę. Kupujący będą więc musieli pamiętać, aby poinformować sprzedawcę, iż kupują jako podatnicy i oczekują wystawienia faktury do transakcji.

Wystawisz fakturę do paragonu bez NIP-u nabywcy? Będzie kara!

Aby zmotywować przedsiębiorców do stosowania się do nowych wymogów, przewidziano też wprowadzenie zupełnie nowej sankcji. W przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP nabywcy, organ podatkowy nałoży na dostawcę towarów lub usług dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% podatku wykazanego na tejże fakturze. W wypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, dodatkowe zobowiązanie nie będzie ustalane. Regulacja dotycząca nowej sankcji znajdzie się w nowododanym art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.

To jeszcze nie wszystko. Projekt ustawy nowelizacyjnej dodaje również art. 109 ust. 3b – wskazuje on, iż ujęcie w ewidencji  VAT faktury wystawionej niezgodnie z nowymi wymogami skutkować będzie sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze.

W uzasadnieniu wyjaśniono, iż nowej sankcji nie należy łączyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym określonym w art. 112a i 112b ustawy o VAT – mowa tam m.in. o wykazaniu w deklaracji podatkowej kwoty zobowiązania podatkowego niższej od należnej czy niezłożenia deklaracji podatkowej i niewpłacenia kwoty zobowiązania podatkowego. Twórcy projektu podkreślili, iż te dwie różne sankcje stosuje się i nalicza w innych okolicznościach.

Nowy wymóg już od 1 stycznia 2019 r.

Wejście w życie ustawy zmieniającej zaplanowano na 1 stycznia 2019 r. Projekt wprowadza jednak regulacje przejściowe, zgodnie z którymi nowododane do ustawy art. 106b ust. 4 i 5 nie będą miały zastosowania do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej przed wejściem w życie nowych przepisów.

Wymóg wystawiania faktur wyłącznie do transakcji udokumentowanej paragonem zawierającym numer NIP nabywcy ma być zasadą ogólną, dotyczącą wszystkich branż. To samo dotyczy nowej sankcji za niedostosowanie się do tego wymogu. Resort finansów liczy, iż wprowadzenie regulacji mających zapobiec nieuczciwym procederom w zakresie wszystkich transakcji na rynku wyeliminuje przypadki wystawiania faktur do paragonów pozostawionych przez klientów.

Aktualizacja!

W dniu 4 stycznia 2019 r. ustawa nowelizacyjna wciąż nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, iż obecnie nie obowiązują przepisy wyznaczające warunek, zgodnie z którym fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy. Czekamy na ostateczne opublikowanie aktu prawnego, a co za tym idzie także wyznaczenie nowego terminu wejścia w życie zmienionych przepisów.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) nadaje nowym przepisom ostateczne brzmienie. Zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne 2019: Nowe przepisy dot. zwolnień z kas!