Projekt ustawodawcy, zgodnie z którym faktura mogłaby być wystawiona wyłączenie do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, spotkał się z krytyką przedsiębiorców. W praktyce niektórzy podatnicy nie mieliby w ogóle możliwości wystawiania faktur do paragonów lub musieliby wymienić posiadane kasy fiskalne na nowe. Sprawdź, czy zgodnie z najnowszym projektem ustawy nowelizacyjnej będzie można wystawić fakturę do paragonu bez numeru NIP nabywcy.

Coraz bliżej ostatecznego zatwierdzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Głównym założeniem tego nowego aktu prawnego jest wprowadzenie kas fiskalnych online, czyli urządzeń nowego typu, wyposażonych w nowe funkcjonalności. Kasy online mają m.in. przesyłać dane o dokonanych przez podatnika transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas – systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Zmiany uszczelniające

Pierwotny projekt ustawy nowelizacyjnej zakładał wprowadzenie dodatkowego warunku dla wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Podatnik miałby takie prawo wyłącznie wtedy, gdy dany paragon zawierałby numer NIP nabywcy. Zmiana ta miała uszczelnić system podatkowy poprzez ukrócenie praktyki wystawiania pustych faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez klientów. Informacje o takich działaniach nieuczciwych sprzedawców dochodziły do Ministerstwa Finansów od dłuższego czasu, a dotyczyły przede wszystkim stacji paliw.

 

Wystawienie faktury do paragonu w 2018 r.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, nabywca ma prawo żądać od podatnika wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru, wykonano usługę lub otrzymano całość bądź część zapłaty. Jeśli opisane powyżej przepisy weszłyby w życie w proponowanym kształcie, nie wszyscy przedsiębiorcy mieliby możliwość wystawienia faktury do paragonu, a co za tym idzie nie wszyscy nabywcy mogliby taki dokument otrzymać. Ma to związek z możliwościami technicznymi kas fiskalnych – starsze modele nie posiadają bowiem opcji wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie.

Projektowane przepisy zostały mocno skrytykowane przez organizacje przedsiębiorców. Od podatników chcących zachować prawo do wystawiania faktur do paragonów nowe zasady wymagałyby bowiem modernizacji systemu kasowego, innymi słowy – wymiany całkiem jeszcze sprawnych kas fiskalnych na nowe.

Ponadto każdorazowo konieczna byłaby weryfikacja przesłanek do wystawienia takiej faktury – a to nie tylko skomplikowałoby cały proces, ale też wydłużyłoby czas obsługi klienta, przez co negatywne konsekwencje odczuliby sami konsumenci.

W rezultacie resort finansów zrezygnował z proponowanego zapisu. W najnowszej wersji projektu nie znalazł się już przepis uzależniający możliwość wystawienia faktury do paragonu od posiadania przez ten dokument wydrukowanego numeru NIP nabywcy.

 

Numer NIP nabywcy na paragonie

Przepisy dotyczące wymogu drukowania numeru NIP nabywcy na paragonie na żądanie klienta zostały wprowadzone w 2013 r. Umieszczenie tego numeru na dokumencie fiskalnym pozwala na traktowanie paragonu jako faktury uproszczonej – wystawianej do kwoty 450 zł lub 100 euro. Ustawodawca wielokrotnie jednak podkreślał, iż podatnicy będący użytkownikami kas nieposiadających technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie muszą wymieniać urządzeń na nowe. Projekt nowelizacji nie przewiduje w tym względzie żadnych zmian.

 

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) nadaje nowym przepisom ostateczne brzmienie. Zasada, zgodnie z którą fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Kasy fiskalne online dla mechaników i stacji paliw do końca 2018 r.