Choć przedsiębiorcy już od kilku lat czekają na zwiększenie kwoty ulgi na kasę fiskalną, a rząd już jakiś czas temu zapowiadał zmianę w tym zakresie, o waloryzacji, póki co, możemy tylko pomarzyć. Sprawdź, ile wynosi ulga na kasę fiskalną w 2023 r. i co zrobić, żeby z niej skorzystać.

Ile wynosi ulga na kasę fiskalną w 2023 r.

Ulga na kasę fiskalną w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, wynosi maksymalnie 700 zł na jedno urządzenie. Przy czym z odliczenia można skorzystać dla wszystkich kas, zakupionych w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencjonowania. Z tego względu warto dość szybko pomyśleć o wprowadzeniu w firmie drugiej kasy – nawet jeśli miałaby służyć wyłącznie jako zapasowa.

Rezerwowa kasa fiskalna to bardzo dobre rozwiązanie – szczególnie w niewielkich sklepach i punktach usługowych, które każdego dnia przyjmują sporą liczbę klientów. Pamiętajmy bowiem, że w przypadku awarii tylko posiadanie kasy zapasowej uprawnia podatnika do dalszego prowadzenia sprzedaży. Jeżeli takiego urządzenia nie ma, musi przerwać sprzedaż i nie może jej ponowić do czasu odebrania sprzętu z naprawy.

Jak skorzystać z ulgi na kasę fiskalną?

W 2023 r. ulga na kasę fiskalną przysługuje wyłącznie na urządzenia online’owe. Tak naprawdę jednak obecnie już żadne inne urządzenia rejestrujące nie są w sprzedaży. Wraz z końcem 2022 r. starszy typ kas – z elektroniczną kopią paragonu – przestał uzyskiwać homologacje. Wyjątek wprowadzono wyłącznie dla tzw. kas o zastosowaniu specjalnym, używanych m.in. przez taksówkarzy.

Ulga na kasę fiskalną w 2023 r. przysługuje podatnikom, u których rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą tego urządzenia nastąpiło ze względu na obowiązek, np. utratę prawa do zwolnienia, lub zdecydowali się na to pomimo braku obowiązku. Przy czym należy pamiętać, że ulga przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy wcześniej nie stosowali tego typu urządzenia w działalności.

Czynni podatnicy VAT odliczają ulgę w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 – w rozliczeniu za miesiąc, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie i spełnili warunki opisane w dalszej części artykułu, lub za miesiące kolejne. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT składają w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Przepisy nie wyznaczają sformalizowanego wzoru takiego wniosku. W § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820) określono za to zakres danych, jakie w takim wniosku powinny się znaleźć.

W przepisie tym czytamy:

4. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

  1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

  1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Warunki do skorzystania z ulgi na kasę

Rozporządzenie w sprawie odliczania wyznacza dwa warunki, jakie musi spełnić podatnik, aby skorzystać z ulgi na kasę fiskalną. Przede wszystkim urządzenie, które zakupił, musi posiadać ważną homologację. Ponadto właściciel kasy musi posiadać dowód zapłaty całości należności wynikającej z faktury zakupu urządzenia.

ZOBACZ TAKŻE:

Przekroczony limit do kasy fiskalnej – od kiedy muszę mieć kasę?