Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać z wielu uproszczeń i preferencji. Nie przysługuje im jednak podmiotowe zwolnienie z kas fiskalnych – mogą z niego korzystać tylko po spełnieniu warunków określonych w przepisach, takich samych dla wszystkich podatników. Sprawdź, czy kartowicze mogą liczyć na zwolnienie z kas w 2017 r.

Karta podatkowa to uproszczona forma opodatkowania, z której mogą korzystać podatnicy spełniający warunki określone w przepisach. Polega ona na opłacaniu stałej kwoty podatku – niezależnie od faktycznie uzyskiwanych przychodów. Kartowicze nie muszą prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych ani wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

W związku z tak wieloma uproszczeniami, przedsiębiorcy opłacający podatek w formie karty podatkowej nieraz zastanawiają się, czy obejmuje ich obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Aby ustalić tę kwestię, należy posłużyć się przepisami ustawy o VAT oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy każdego podatnika prowadzącego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Obecnie jednak niektóre grupy podatników i niektóre czynności mogą korzystać ze zwolnień w tym zakresie – zostały one określone we wspomnianym rozporządzeniu.

 

Czy kartowicze są zwolnieni z kas fiskalnych?

Obowiązujące przepisy nie przewidują szczególnych regulacji w zakresie zwolnień z kas fiskalnych dla podatników na karcie podatkowej. Oznacza to, iż mogą oni korzystać ze zwolnień na takich samych zasadach, jak wszyscy inni przedsiębiorcy. Przykładowo, jeśli ich obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł, mają prawo do zwolnienia podmiotowego z kas. W przypadku wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Nie muszą ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej w systemie wysyłkowym oraz usług, za które zapłata następuje w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK – w każdym z tych przypadków należy oczywiście pamiętać o spełnieniu wymogów określonych dla każdego z tych zwolnień.

Samo opłacanie podatku w formie karty podatkowej nie stanowi jednak przesłanki do zachowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Nie ma też znaczenia fakt, iż przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT. Aby kartowicz zachował prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, musi spełnić warunki określone w przepisach – takie same dla wszystkich podatników.

Należy też pamiętać, iż wykonywanie niektórych czynności pozbawia podatnika prawa do zwolnienia z kasy. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia. Znalazły się wśród nich m.in. dostawa sprzętu radiowego, telefonicznego i telekomunikacyjnego, dostawa sprzętu fotograficznego, dostawa wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego czy usługi związane z wyżywieniem.

 

Nowe rozporządzenie – czy będzie zwolnienie z kas dla kartowiczów?

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych straci swoją moc z końcem 2016 r. Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt nowego rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. W nim również nie znalazło się zwolnienie dla podatników na karcie podatkowej. Zasadniczo projekt, poza nielicznymi zmianami, powiela dotychczasowe regulacje. Oznacza to, iż w 2017 r. kartowicze będą mogli korzystać ze zwolnień z kas na takich samych zasadach, jak obecnie, np. ze względu na osiąganie niskich obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Z wnioskiem o wprowadzenie zwolnienia podmiotowego dla kartowiczów wystąpili posłowie w interpelacji nr 7387 do ministra finansów. Wskazano w nim, iż ze względu na opłacanie przez tych podatników stałej kwoty podatku – niezależnej od faktycznie uzyskiwanych przychodów – nie istnieje ryzyko uszczuplenia przez nich należności podatkowych – w zakresie zarówno podatku dochodowego, jak i podatku VAT. W związku z tym racjonalne byłoby zwolnienie kartowiczów z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a tym samym odciążenie ich od kosztów m.in. dokonywania okresowych przeglądów technicznych.

W odpowiedzi na interpelację nie pozostawiono jednak złudzeń – wskazano w niej na powszechność i obowiązkowość stosowania kas fiskalnych w działalności gospodarczej. Podkreślono również, iż podstawowym kryterium decydującym o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W odpowiedzi na interpelację wskazano również przesłanki mające związek z interesem konsumenta:


(…)

Reasumując, podmioty rozliczające swoją działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, osiągające niskie obroty, również mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych.

Ponadto, jak wskazano powyżej, sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Potwierdzeniem dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej jest paragon fiskalny. Wystawienie tego dokumentu ma znaczenie nie tylko z powodu interesu fiskalnego, ale również z punktu widzenia ochrony interesów ekonomicznych konsumenta. Rejestracja transakcji, a w konsekwencji dokument otrzymany przez konsumenta (paragon fiskalny) zawiera dane o sprzedawcy oraz dane dotyczące transakcji (wyszczególnione towary lub usługi, prawidłowa wartość sprzedaży, zastosowana stawka podatku), które umożliwiają konsumentowi sprawdzenie rzetelności przeprowadzonej transakcji i identyfikację kontrahenta, co ułatwia znacząco dochodzenie przez konsumenta swoich uprawnień z tytułu reklamacji, a tym samym ochronę jego interesów i to niezależnie od tego, czy zarejestrowana sprzedaż wiąże się z realną zapłatą kwoty podatku (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2004 r., K 34/03).

 

Nie będzie zwolnień z kas?

Ministerstwo Finansów otwarcie przyznaje, iż celem kolejnych rozporządzeń jest stopniowe ograniczenie zakresu zwolnień z kas fiskalnych – ostatecznie preferencje te mają zostać całkowicie zlikwidowane. Projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać w 2017 r., zasadniczo nie zawęża grona podatników mających prawo do zwolnienia tylko dlatego, iż znaczące zmiany mają zostać wprowadzone w roku 2018. Wiążą się one m.in. z wprowadzeniem e-paragonów stanowiących uzupełnienie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

 

Więcej: MF przypomina: Od stycznia 2017 r. JPK_VAT dla małych i średnich