Nowe punkty gastronomiczne, stoiska z pamiątkami, parki rozrywki, wesołe miasteczka – takie i inne firmy rozpoczną lub wznowią swoją działalność w sezonie letnim 2018 r. Sprawdź, czy prowadząc działalność sezonową obejmuje Cię wymóg posiadania kasy fiskalnej. Dowiedz się też, jak liczyć limit do zwolnienia podmiotowego z kas i czy konieczny jest zakup nowego urządzenia przy wznowieniu działalności.

Zbliża się początek sezonu letniego – okres, w którym wielu podatników rozpoczyna lub wznawia swoją sezonową działalność. W miejscowościach turystycznych i nie tylko pojawią się niewielkie punkty gastronomiczne, stoiska z pamiątkami czy wyrobami regionalnymi, które zwykle znikają wraz z końcem wakacji. Otwierając działalność sezonową należy pamiętać, iż obowiązują ją takie same zasady jak każde inne przedsiębiorstwo. Dotyczy to także prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej.

Obowiązek rejestrowania obrotu i kwot podatku na kasie, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy każdego podatnika prowadzącego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W niektórych przypadkach podatnicy mogą jednak korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej – regulacje w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Kasa fiskalna w działalności sezonowej – czy zawsze potrzebna

Większość firm działających sezonowo musi mieć kasę fiskalną. Bez względu na wysokość rocznego obrotu obowiązek ten dotyczy podatników wykonujących czynności, które zostały wymienione w § 4 rozporządzenia. W katalogu tym znalazły się m.in. usługi związane z wyżywieniem, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne.

Pozostali podatnicy mogą korzystać m.in. ze zwolnienia z kasy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia:

3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Powyższe zwolnienie dotyczy najszerszej grupy podatników. Jednakże warunki do tego zwolnienia, nawet przy działalności sezonowej, są dość trudne do spełnienia. Z tego względu większość firm obejmuje wymóg stosowania kasy fiskalnej w działalności.

 

Zwolnienie podmiotowe z kas – jaki limit przy działalności sezonowej

Podatnicy prowadzący działalność sezonową mogą się zastanawiać, jaki przysługuje im limit do zwolnienia podmiotowego z kas. Ustalenie wysokości limitu, a co za tym idzie prawa do korzystania ze zwolnienia jest szczególnie istotne w przypadku firm działających sezonowo.

W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2018, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności, o końca roku podatkowego.

Natomiast podatnikowi, który już prowadził działalność w roku poprzednim, jest podatnikiem kontynuującym działalność i nie liczy limitu w proporcji – przysługuje pełna kwota limitu 20.000 zł.

A jak powinien postąpić przedsiębiorca, który przekroczył limit do zwolnienia z kasy w 2017 r., jednak do tej pory nie wprowadził urządzenia fiskalnego w działalności? Zgodnie z obowiązującym w 2017 r. rozporządzeniem w sprawie zwolnień, miał na to 2 miesiące licząc od końca miesiąca przekroczenia limitu. Jeśli jednak nie prowadził po tym okresie sprzedaży, nie musi obawiać się sankcji za niewprowadzenie urządzenia w działalności, musi jednak dopełnić tego obowiązku jak najszybciej. Kasę fiskalną powinien wprowadzić jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności w roku 2018.

 

Wznowienie działalności – czy musisz kupować nową kasę

Wiele firm zajmujących się sprzedażą sezonową zawiesza działalność gospodarczą poza sezonem turystycznym. W takim wypadku należy pamiętać, iż zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej należy wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Użytkownik kasy fiskalnej musi więc pamiętać m.in. o dokonywaniu przeglądów technicznych w określonych terminach.

Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym wymaga dokonania odczytu pamięci. Jeśli więc podatnik definitywnie kończy działalność, musi dopełnić obowiązków, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363):

15.1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:

1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;

4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

Należy jednak podkreślić, iż zawieszenie działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z zaprzestaniem używania kasy. Przedsiębiorca nie ma więc obowiązku dokonywania odczytu pamięci fiskalnej. Po wznowieniu działalności może dalej użytkować posiadaną kasę, nie musi kupować nowego urządzenia.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych czytaj w Poradniku