Całkowitej likwidacji zwolnień nie będzie, jednak wielu podatników w 2018 r. na zawsze straci prawo do korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie, a w nim trzy nowe, duże grupy usług zobowiązujących podatnika do posiadania kasy bez względu na wysokość obrotu. Wprowadzono też między innymi zmiany w załączniku do rozporządzenia. Dowiedz się, kto może korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r.

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) – ten długo wyczekiwany akt prawny zastąpił rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w tej samej sprawie, obowiązujące w 2017 r.

Wielu przedsiębiorców może odetchnąć z ulgą – zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. dalej obowiązują. Urządzenia fiskalnego wciąż nie musi mieć m.in. wielu podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł netto.

Nie obyło się jednak bez zmian. Podobnie jak w latach poprzednich, rozszerzono katalog czynności, które ze względu na swój charakter i podwyższone ryzyko nadużyć muszą być ewidencjonowane na kasie niezależnie od wysokości obrotu podatnika. A to nie jedyna zmiana od 1 stycznia 2018 r.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – co się nie zmieniło

Przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r. w większości powielają regulacje obowiązujące w roku poprzednim. W niezmienionym kształcie pozostawiono m.in. zwolnienie podmiotowe przysługujące podatnikom osiągającym niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej czy zwolnienie dla świadczenia usług z zapłatą na rachunek. W załączniku do rozporządzenia wciąż znajdują się czynności zwolnione z kas przedmiotowo – poza omówioną w dalszej części artykułu pozycją 25 nic się w tym katalogu nie zmieniło.

Czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kas oraz większości innych zwolnień, w 2018 r. wciąż znajdują się w § 4 rozporządzenia. Znalazły się tam wszystkie czynności z poprzedniego rozporządzenia, czyli m.in. dostawa sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego, telewizyjnego i fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, a także usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem czy usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów.

Katalog usług wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r. został jednak poszerzony o trzy duże grupy czynności.

 

Nowe wyłączenia ze zwolnień z kas w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. do katalogu czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień, zostały dodane czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-m rozporządzenia.

Zgodnie z tym przepisem:

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Wymienione wyżej czynności od 2018 r. muszą być ewidencjonowane na kasie bez względu na obrót podatnika i inne czynniki.

 

Rozporządzenie określa także wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas. Zasadniczo jedynym wyjątkiem, który obowiązuje dla wszystkich czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia, jest zwolnienie dla dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracownika, o którym mowa w poz. 36 załącznika. Jednak rozporządzenie obowiązujące w 2018 r. określa również dodatkowy wyjątek od wyłączeń ze zwolnień z kas dla usług w zakresie wymiany walut.

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia:

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

(…)

2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h oraz m, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;

 

We wspomnianej w powyższym przepisie poz. 39 zawarto zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek. Należy jednak podkreślić, iż usługi wymiany walut mogą być zwolnione z ewidencjonowania na kasie wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych we wskazanej pozycji oraz w zacytowanym przepisie.

 

Nowe wyłączenia ze zwolnień – dłuższy okres na wprowadzenie kasy w 2018 r.

Zasadniczo czynności wymienione w § 4 rozporządzenia muszą być ewidencjonowane na kasie już od pierwszej sprzedaży. Jednakże dla czynności nowododanych do katalogu wyłączeń ze zwolnień ustawodawca przewidział dłuższy okres na wprowadzenie kasy. W 2018 r. okres dostosowawczy trwa aż trzy miesiące. Oznacza to, iż podatnicy, którzy w związku z wejściem w życie nowych przepisów tracą prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, urządzenie to muszą wprowadzić w działalności najpóźniej 1 kwietnia 2018 r.

Termin ten dotyczy zarówno podatników, którzy kontynuują świadczenie usług wymienionych z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-m rozporządzenia, jak i tych, którzy dopiero rozpoczną ich wykonywanie przed 1 kwietnia 2018 r., a także podatników, którzy zaprzestali ich wykonywania przed wejściem w życie nowych przepisów i wznowili je w 2018 r.

Powyższe zasady zostały określone w § 9 rozporządzenia. Wynika z nich, iż podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności nowododanych do katalogu wyłączeń po 1 kwietnia 2018 r. będą musieli stosować kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży.

 

Zmiana w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas 2018

W związku z rozszerzeniem katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas o usługi w zakresie wymiany walut, konieczne było wprowadzenie zmiany w poz. 25 załącznika do rozporządzenia. W poprzednim stanie prawnym zwolnieniu z kas podlegały usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. zwolnione z kas przedmiotowo są:

Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania
I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

 

25 ex 64-66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

 

 

Nowe rozporządzenie obowiązuje tylko do końca 2018 r. W kolejnych latach należy więc spodziewać się kolejnych ograniczeń w zakresie stosowania zwolnień z kas fiskalnych, a być może nawet całkowitej ich likwidacji.

 

Czytaj też: Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu – do kiedy można je używać?

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku