Zwolnienia z kas fiskalnych obowiązujące w 2021 roku wygasły z dniem 31 grudnia. W nowy rok podatnicy weszli z nowym rozporządzeniem regulującym kwestię obowiązku prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem kasy. Sprawdź, kto musi mieć to urządzenie w swojej firmie, a kto wciąż może korzystać ze zwolnienia z kas w 2022 r.

Dotychczas kwestię zwolnienia z kas regulowało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Jednak 31 grudnia 2021 roku zapisy tego dokumentu wygasły. Rząd opublikował nowy akt prawny, który obowiązywać będzie w latach 2022-2023 – i tu dobra wiadomość – większość zwolnień została na ten czas przedłużona.

Kasy fiskalne – limit do zwolnienia w 2022

Przywilejem, z którego korzysta większość podatników, jest zwolnienie podmiotowe z kas. Nie muszą oni wprowadzać urządzenia fiskalnego do działalności, jeśli nie przekroczą określonego limitu obrotów w roku. Kwestia, która zazwyczaj interesuje przedsiębiorców, to wysokość pułapu obrotów uprawniającego do zwolnienia.

Do końca 2021 r. wynosił on 20.000 zł netto i w latach 2022-2023 zostanie utrzymany na tym samym poziomie. Podatnik, którego obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczy 20.000 zł nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej. Biznesy, które wystartują w trakcie roku – również na starych zasadach – będą liczyły limit proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności.

Kasy fiskalne – zwolnienie przedmiotowe w 2022

Niektóre firmy mogły w latach poprzednich korzystać ze zwolnienia z kas ze względu na rodzaj wykonywanej usługi czy sprzedaży towaru. W załączniku do aktualnego rozporządzenia w sprawie zwolnień zawarty jest wykaz czynności uprawniających do sprzedawania bez kasy. W tym zakresie Ministerstwo Finansów również nie przewidziało zmian.

Zmiany w zwolnieniach z kas w 2022

Natomiast zmianie uległa lista czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia. Zawarte w nim zapisy obejmują katalog towarów i usług, które bezwzględnie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Aktualny akt prawny rozszerzył listę o myjnie samochodowe – w tym punkty działające w systemie bezobsługowym. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m pojawił się zapis:

  • 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
    (…)
    2) świadczenia usług:
    (…)
    m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Tutaj jednak istotny detal: Wyłączenie ze zwolnień z kas dla myjni (również automatycznych) będzie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2022 r.

Kasa fiskalna i płatności elektroniczne – obowiązkowo w 2022 r.