W 2018 r. kolejne branże muszą stosować kasy fiskalne bez względu na wysokość obrotu. Kasa fiskalna w cyrkach, wesołych miasteczkach, dyskotekach, parkach rozrywki i salach tanecznych będzie obowiązkowa już od 1 kwietnia 2018 r. Sprawdź, z czym się wiąże wprowadzenie kasy w działalności. Dowiedz się też, dlaczego rząd chce usunąć z rozporządzenia zapis o obowiązkowych kasa fiskalnych dla kantorów.

Rok 2018 r. przyniósł polskim przedsiębiorcom kolejne zmiany przepisów dotyczących możliwości korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych. Z każdym nowym rozporządzeniem w tej sprawie zakres preferencji w tym zakresie jest ograniczany – tak stało się i tym razem. Nie zmniejszono limitu obrotu dla zwolnienia podmiotowego, czego obawiali się podatnicy, rozszerzono natomiast katalog czynności, których wykonywanie obliguje podatnika do stosowania kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Kasa fiskalna – dla kogo obowiązkowa w 2018 r.

W § 4 rozporządzenia znalazły się dwie nowe grupy czynności, których wykonywanie pozbawia przedsiębiorcę prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia:

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

 

Czynności wymienione w § 4 rozporządzenia zasadniczo powinny być rejestrowane na kasie już od pierwszej sprzedaży. Jednakże dla podatników, którzy wcześniej korzystali ze zwolnienia podmiotowego z kas, ustawodawca przewidział 3-miesięczny okres dostosowawczy na wprowadzenie tego urządzenia w działalności. Oznacza to, iż cyrki, wesołe miasteczka, parki rozrywki, dyskoteki i sale taneczne muszą mieć kasę fiskalną od 1 kwietnia 2018 r.

Termin ten dotyczy także podatników, którzy zaprzestali świadczenia usług wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k i l rozporządzenia, jednak wznowili je w 2018 r.

W przypadku rozpoczęcia lub wznowienia świadczenia tych usług po 1 kwietnia 2018 r., kasa fiskalna w cyrku, dyskotece, sali tanecznej, wesołym miasteczku czy parku rozrywki musi być stosowana już od pierwszej sprzedaży.

 

Ważne!

Cyrki, dyskoteki, sale taneczne, wesołe miasteczka i parki rozrywki, które do tej pory korzystały ze zwolnienia z kasy fiskalnej, muszą stosować to urządzenie obowiązkowo od 1 kwietnia 2018 r.

 

Czy kantor musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.?

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas obowiązujące w 2018 r. zawiera także zapis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m, który wskazuje na wyłączenie ze zwolnień z kas usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jednakże resort finansów poczynił kroki w celu zmiany tego fragmentu rozporządzenia.

Do podpisu ministra skierowano już projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ten nowy akt prawny usuwa zapis wskazujący na obowiązek stosowania kas fiskalnych przez kantory. Przywraca również brzmienie poz. 25 załącznika do rozporządzenia obowiązujące w roku 2017, zgodnie z którym zwolnieniu przedmiotowemu z kas podlegają usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Kasa fiskalna w kantorze nie będzie więc obowiązkowa w 2018 r. Resort finansów wycofał się z wprowadzonej zmiany w wyniku postulatów branży. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego wyjaśniono, iż w przypadku kantorów czas na dostosowanie się do nowego wymogu byłby niewystarczający. Wymagałoby to bowiem odpowiedniego skorelowania obowiązków wynikających z prawa dewizowego z obowiązkami ciążącymi na użytkowniku kasy fiskalnej, a także dostosowania programów komputerowych i sprzętu wykorzystywanego w kantorach do nowego wymogu.

 

Formalności związane z wprowadzeniem kasy w 2018 r.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki i sale taneczne mają już bardzo niewiele czasu na wprowadzenie kasy fiskalnej w swojej działalności. Należy przy tym pamiętać, iż sam zakup odpowiedniego urządzenia to nie wszystko – przed rozpoczęciem pracy z kasą należy złożyć w urzędzie skarbowym zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania. Uprawniony serwisant musi dokonać fiskalizacji urządzenia, a podatnik ma obowiązek przekazać do urzędu zgłoszenie danych dotyczących kasy w celu nadania urządzeniu numeru ewidencyjnego.

Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie kupili kasy fiskalnej, muszą to zrobić jak najszybciej. Spóźnienie z dopełnieniem ustawowego obowiązku skutkowałoby bowiem utratą prawa do ulgi na zakup tego urządzenia, która może wynieść nawet 700 zł za każdą kasę zgłoszoną w urzędzie skarbowym. Ponadto nawet kilkudniowa praca z kasą działającą w trybie niefiskalnym pomoże użytkownikowi lepiej poznać jej funkcje i nauczyć się obsługi. To więc ostatni moment, by zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenie.

 

Kasy fiskalne Pruszków – zobacz naszą ofertę

Zobacz też: Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy – od kiedy?