Kasy fiskalne online dla firm budowlanych staną się w 2021 r. obowiązkowe. Aktualne przepisy precyzują termin wprowadzenia kas online’owych. Od kiedy dokładnie przedsiębiorcy z branży budowlanej muszą rozpocząć korzystanie z nowych urządzeń? Jaki jest zakres usług, które do tego obligują?

Już wkrótce wymiana kas fiskalnych obejmie kolejne, duże grupy podatników. Zgodnie z harmonogramem, nowe urządzenia wprowadzą lekarze, prawnicy, kosmetyczki, fryzjerzy oraz kluby fitness. Obowiązkowe będą również kasy fiskalne online dla firm budowlanych.

OD KIEDY KASY FISKALNE ONLINE DLA FIRM BUDOWLANYCH?

Termin wymiany dotychczasowych urządzeń fiskalnych na kasy online to 1 lipca 2021 r. Od tego dnia podatnicy wykonujący usługi budowalne, muszą być gotowi do rejestrowania sprzedaży z wykorzystaniem nowego sprzętu.

Także przedsiębiorcy, którzy otworzą firmę budowlaną w tym czasie, muszą wyposażyć się w kasę online. A co w sytuacji, gdy planujemy wystartować z działalnością o tym charakterze przed 1 lipca 2021 r.? Co do zasady możemy stosować zwykłą kasę fiskalną z elektroniczną kopią, ale na tym etapie po prostu się to nie opłaca. Lepiej od razu kupić nowoczesne urządzenie online, zamiast wymieniać kasę starego typu – zaledwie po kilku miesiącach.

USŁUGI BUDOWLANE – CZYLI JAKIE?

Ustawa o VAT precyzuje wprawdzie dokładny termin wprowadzenia kas online, ale nie definiuje pojęcia usług budowlanych. Dlatego określenie, jakie czynności objęte są tą ewidencją, wymaga posłużenia się ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

W art. 3 pkt 7 tego aktu prawnego znajduje się zapis:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Z kolei z art. 3 pkt 6 wynika, że budowa obejmuje wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Inne punkty ustawy odnoszą się do pojęć: przebudowa i remont:

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

Z powyższych zapisów wyraźnie wynika, że obowiązek posiadania kasy online od 1 lipca 2021 r. dotyczy firm zajmujących się budową – ale nie tylko. Urządzenie online’owe muszą kupić również przedsiębiorcy, którzy wykonują prace remontowe – niezależnie od skali prowadzonej działalności.

Zobacz też: Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – jakie zmiany?