Od ponad 2 lat w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych niewiele się zmieniło. Dużo mówi się o kasach fiskalnych online, natomiast w zakresie regulacji preferencyjnych rząd nie wprowadza specjalnych modyfikacji. A jednak zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. będą inne niż w latach poprzednich. Zmiana ma związek z wprowadzeniem nowej klasyfikacji towarów i usług.

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa klasyfikacja towarów i usług. Stosowane wcześniej PKWiU 2008 zostało zastąpione Nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług i niektórych towarów. Aby dostosować przepisy do obecnych regulacji, konieczne było wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas.

Aktem prawym dokonującym stosownych modyfikacji jest rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2020 r. poz. 2317), które weszło w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – zmiany

Zmiany wprowadzono w załączniku oraz w § 4 rozporządzenia. Nie stanowią one żadnych rewolucji – zarówno w katalogu zwolnień przedmiotowych, jak i na liście czynności zobowiązujących podatnika do stosowania kasy bez względu na wysokość obrotów, znalazły się te same towary i usługi co wcześniej. Zyskały one jednak brzmienie dostosowane do nowej nomenklatury.

 

Wyłączenia ze zwolnień z kasy fiskalnej w 2021 r. – zmiany

Nowe brzmienie zyskały § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-f, i, n oraz o, a także pkt 2 lit. i rozporządzenia:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku: 

1) dostawy:

(…)

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),
c) silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),
e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych

(…)

i) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

(…)

n) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 

Przedmiotowe zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – zmiany w załączniku

Od 1 stycznia 2021 r. nowe brzmienie zyskały poz. 12, 17, 31 i 47 załącznika do rozporządzenia:

  1. (PKWiU ex 38.22.2) Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych

  2. (PKWiU 53) Usługi pocztowe i kurierskie

  3. (PKWiU ex 91.01.12.0) Usługi archiwów publicznych (gromadzenie, katalogowanie, ochrona i odzyskiwanie zbiorów), włączając usługi archiwów historycznych, archiwów i kartotek rządowych, łącznie z usługami archiwów elektronicznych

  4. Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

 

Uchylono natomiast § 6 i 7 rozporządzenia.

Zobacz też: POSPAY Online – kasa online i terminal płatniczy w jednym