Obowiązek posiadania kas fiskalnych dotyczy coraz większej liczby podatników w Polsce. Z roku na rok przybywa przedsiębiorców zobowiązanych do stosowania tych urządzeń niezależnie od wykonywanych czynności i osiąganego przychodu. Kto musi mieć kasy fiskalne w 2022 roku? Kto może skorzystać z prawa do zwolnienia z tego obowiązku i na jakich zasadach?

Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wykazują w ten sposób dane o sprzedaży, zawarte w paragonach i fakturach z kas, określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego.

W praktyce jednak nie wszyscy przedsiębiorcy muszą stosować urządzenia rejestrujące w swoich firmach. Minister Finansów, na podstawie art. art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, może zwolnić niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku stosowania kas fiskalnych oraz określić warunki korzystania z tych zwolnień. Niektórzy podatnicy mogą też skorzystać z prawa do zwolnienia z kas, jeśli nie przekroczą określonego limitu przychodów w roku. Kwestie te regulowane są w formie rozporządzenia i co jakiś czas ulegają zmianie. Jakie są zwolnienia i limity w 2022 roku?

Zwolnienia z kas w 2022 r. dla wybranych czynności

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519 z późn. zm.). Przygotowany został jednak projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zgodnie z §2 projektu nowego rozporządzenia Ministerstwo w takim samym zakresie przewiduje zwolnienia dla wybranych czynności. Wymieniono je w załączniku do rozporządzenia.

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej 2022 r.

Podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekracza określonej przepisami wartości, też mogli dotychczas korzystać z prawa do zwolnienia z kas. Zgodnie z § 3 projektu nowego rozporządzenia, przywilej ten zostanie utrzymany, podobnie jak kwota limitu. W 2022 roku limit wartości sprzedaży będzie wynosił 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i rozpoczynających sprzedaż na rzecz ww. osób.

Podobnie jak w latach poprzednich, podatnicy rozpoczynający sprzedaż będą obliczać limit w proporcji do okresu jej prowadzenia w danym roku podatkowym. Przy wyliczaniu kwoty limitu będą musieli wziąć pod uwagę liczbę dni od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku. Jeżeli nie przekroczą wyliczonego progu – nie będą musieli ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Kasy fiskalne w 2022 roku – kto nie skorzysta ze zwolnień?

W § 4 projektu nowego rozporządzenia możemy również znaleźć katalog dostaw towarów i świadczenia usług, dla których nie mają zastosowania zwolnienia podmiotowe z kas. Czynności, których wykonywanie powoduje bezwzględny obowiązek ewidencji przy użyciu urządzenia rejestrującego, są niemal takie same, jak te znajdujące się w zapisach dotychczas obowiązującego rozporządzenia. W niektórych pozycjach tego przepisu dostosowano kwalifikację towarów lub usług zgodnie z CN 2021 lub PKWiU 2015. W efekcie nastąpiło rozszerzenie czynności objętych obowiązkową ewidencją, dotyczy to np. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

Brak zwolnienia dla automatycznych myjni samochodowych w 2022 r.

Nowością, która znalazła się w treści projektowanego rozporządzenia, jest natomiast brak zwolnienia dla automatycznych myjni samochodowych. Dokument rozszerza zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem stosowana kas fiskalnych właśnie o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0). Również w przypadku powyższych czynności wykonywanych przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), nie będzie miało zastosowania zwolnienie wskazane w poz. 40 załącznika do rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień – kiedy wejdzie w życie?

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. Wyjątkiem jest jednak przepis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m dotyczący likwidacji zwolnienia dla usług automatycznych myjni samochodowych. Zapis ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Do tego czasu myjnie mogą korzystać z prawa do zwolnienia na dotychczasowych zasadach.

Kasa BINGO MAX Online i praktyczny system sprzedaży