Na stronie resortu finansów pojawił się komunikat, w którym przypomniano o obowiązku korygowania VAT naliczonego w przypadku braku płatności. Dowiedz się, jakie zasady obowiązują w tym zakresie i jakie prawo przysługuje wierzycielom. Sprawdź też, co grozi za nieterminowe regulowanie należności.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy dokonującego nabyć towarów lub korzystającego z usług jest terminowe regulowanie wynikających z nich należności. W przypadku braku takiej płatności, wierzyciel ma prawo do skorygowania VAT należnego wynikającego z faktury dokumentującej taką transakcję, tzw. „ulga na złe długi”. Dłużnik natomiast ma obowiązek skorygować VAT naliczony. Przepisy podatkowe dokładnie regulują tę kwestię.

Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało komunikat, w którym przypomina o obowiązku korygowania przez dłużników podatku naliczonego odliczonego z faktur zakupu w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Ostrzega też przed konsekwencjami zaniedbań w tym zakresie.

 

Korekta VAT należnego – wierzyciele

Zgodnie z art. 89a ustawy o VAT, wierzyciel w okresie (miesiącu lub kwartale – w zależności od tego, jak rozlicza VAT), w którym upłynęło 150 dni od terminu płatności, ma prawo do zmniejszenia VAT należnego o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury sprzedaży lub części faktury sprzedaży. Prawo takie przysługuje pod warunkiem, że wierzyciel spełni określone w tym przepisie warunki, a zapłata nie wpłynie do dnia złożenia deklaracji VAT za ten okres.

Do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy dołączyć w takim wypadku załącznik VAT-ZD z wykazaniem danych dłużników i danych niezapłaconych faktur.

Jeśli dłużnik ureguluje należność w okresie lub okresach następnych, wierzyciel będzie zobowiązany do wykazania ponownie podstawy opodatkowania i podatku VAT wynikających z danej faktury w deklaracji VAT.

Warunki dokonania takiej korekty zostały określone w art. 89a ust. 2 ustawy:

Art. 89a

(…)

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) (uchylony)

3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

4) (uchylony)

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

6) (uchylony)

 

Korekta VAT naliczonego – dłużnicy

W przypadku nieuregulowania należności, dłużnik w miesiącu lub kwartale, w którym upływa 150 dzień od terminu płatności wynikającego z faktury, ma obowiązek skorygowania odliczonego podatku naliczonego. Zasada ta została zapisana w art. 89b ustawy.

Obowiązek skorygowania odliczonego VAT nie zachodzi, jeśli najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upływa 150 dzień od terminu płatności, dłużnik ureguluje należność. Podobnie w przypadku, gdy w ostatnim dniu tego okresu dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Jeśli dłużnik dokona zapłaty za fakturę, z której skorygował odliczony VAT, uzyskuje on prawo do ponownego odliczenia podatku naliczonego z tej faktury. Zasada ta wynika z art. 89b ust. 4 ustawy:

Art. 89b. 

(…)

4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Kary za nieterminowe regulowanie płatności

W opublikowanym komunikacie resort finansów przypomniał, z jakimi konsekwencjami musi liczyć się podatnik niewywiązujący się z terminowego regulowania płatności.

W przypadku wykrycia naruszenia obowiązku skorygowania VAT naliczonego, organ podatkowy określa prawidłową wartość tego podatku i w konsekwencji:

  1. Zobowiązania podatkowego
  2. Kwoty do zwrotu
  3. Nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Ponadto organ podatkowy ma prawo do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wynikającego z faktur, za które należność nie została uregulowana.

Należy pamiętać, iż dysponując składanymi przez wierzycieli załącznikami VAT-ZD, urzędy skarbowe mogą łatwo sprawdzić, czy dłużnik dopełnił obowiązku dokonania korekty VAT naliczonego. Dbanie o terminowe regulowanie należności pozwoli podatnikom uniknąć przykrych konsekwencji wykrycia przez urzędy skarbowe zaniedbań w tym zakresie.

 

Zobacz też: Split payment w Polsce – podzielona płatność VAT już od 2018 r.