Podstawowym kryterium kwalifikującym podatników do zwolnienia z VAT jest wartość sprzedaży. Należy jednak pamiętać, iż powrót do tego zwolnienia możliwy jest nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od utraty prawa lub rezygnacji z niego. Sprawdź, jak wrócić do zwolnienia z VAT w 2018 i 2019 r. i komu się to opłaca. Poznaj też projekt ustawodawcy rozszerzający katalog wyłączeń ze zwolnienia z VAT w 2019 r.

Prawo do zwolnienia z VAT przysługuje niektórym podatnikom na mocy art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Głównym kryterium jest w wypadku tego zwolnienia wartość sprzedaży przedsiębiorcy. Ze zwolnienia z VAT w 2018 r. i 2019 r. mogą korzystać podatnicy, których wartość sprzedaży netto nie przekroczyła w poprzednim roku limitu 200.000 zł.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w trakcie roku kwotę przysługującego im limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Pod uwagę należy brać przewidywaną wartość sprzedaży – ze zwolnienia z VAT można korzystać, jeśli podatnik spodziewa się, iż jego sprzedaż nie przekroczy wyliczonego w proporcji limitu.

Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 i 2019 r.

Przedsiębiorca, który utraci prawo do zwolnienia z VAT w wyniku przekroczenia obowiązującego limitu lub zrezygnuje z niego dobrowolnie,może znów korzystać z tej preferencji. Powrót do zwolnienia z VAT w 2018  i 2019 r. jest oczywiście możliwy po spełnieniu kryterium wartości sprzedaży. Ponadto możliwe jest to najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik przestał korzystać ze zwolnienia z VAT.

Decydując się na powrót do zwolnienia z VAT, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Przy sprzedaży towarów trzeba uwzględnić, iż w niektórych przypadkach może być konieczne dokonanie korekty podatku naliczonego od zakupionych towarów i środków trwałych. Ma to związek ze zmianą ich przeznaczenia – z wykorzystywanych w działalności opodatkowanej VAT na wykorzystywane w działalności zwolnionej z tego podatku.

Formalności związane z powrotem do zwolnienia z VAT

Warto podkreślić, iż obowiązujące przepisy dają przedsiębiorcom możliwość powrotu do zwolnienia z VAT w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego. W poprzednich latach ogólnie uznawano, iż możliwe to jest wyłącznie na początku roku. Wątpliwości podatników zostały rozwiązane w 2015 r. za sprawą interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr PT3.8101.4.2015.LBE.72. Sprecyzowano w niej,iż powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy z początkiem dowolnego miesiąca, nie tylko w styczniu – wymagane jest jednak spełnienie warunku związanego z 12-miesięcznym okresem, po którym można powrócić do zwolnienia z VAT.

Podatnik, który się na to zdecyduje, składa w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu VAT-R. Musi to zrobić w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany. W poz. 38 formularza należy podać datę, od której będziemy korzystać ze zwolnienia. Należy też pamiętać o zaznaczeniu poz. 30.

Jak wyliczyć wartość sprzedaży przy zwolnieniu z VAT

Na potrzeby zastosowania zwolnienia z VAT w 2018 i 2019 r. bierze się pod uwagę całą wartość sprzedaży podatnika. Przy czym do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku. Ponadto należy wziąć pod uwagę art. 113 ust. 2 ustawy,który określa czynności niewliczane do wartości sprzedaży:

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1)wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2)odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3)odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Kiedy nie można korzystać ze zwolnienia z VAT

Wykonywanie niektórych czynności pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT. Zostały one wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy:

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b)towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

-samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b)w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Powyższe wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT obowiązują do końca 2018 r. Ustawodawca przygotował jednak projekt z dnia 6 września 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ten nowy akt prawny ma dodać nowy ust. 10a po ust. 10 w art. 113 ustawy oraz zmienić brzmienie ust. 13. W projekcie ustawy nowelizacyjnej czytamy:

a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Jeżeli w wyniku podjętych przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, udokumentowanych działań, nie jest możliwe potwierdzenie spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, przyjmuje się, że warunki zastosowania tych zwolnień nie są spełnione.”,

b) w ust. 13:

w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:

„f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);

g) hurtowych i detalicznych części do:

– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),

– motocykli (PKWiU 45.4);”,

w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) ściągania długów, w tym factoringu;”;

Nowe przepisy mają wejść w życie w 2019 r. Projekt nowego aktu prawnego nie został jednak jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Korzyści z powrotu do zwolnienia z VAT

Zwolnienie z VAT to przede wszystkim mniej formalności dla podatnika. Nie musi on prowadzić szczegółowej ewidencji sprzedaży i zakupów.Nie musi każdego miesiąca lub kwartału wysyłać deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Nie musi generować i przesyłać miesięcznych plików JPK_VAT. Swoim klientom nieVAT-owiec może zaoferować usługi bądź towary tańsze o podatek VAT, co dla wielu z nich stanowi atrakcyjną perspektywę.

Korzystanie ze zwolnienia z VAT nie zawsze jednak się opłaca. Wielu kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi oczekuje otrzymania faktury zawierającej naliczony podatek VAT. Pozwala im to obniżyć własną kwotę podatku należnego. Decydując się na skorzystanie bądź nie z prawa do zwolnienia z VAT, należy więc uwzględnić przede wszystkim specyfikę prowadzonej działalności oraz potrzeby swoich klientów.

Zobacz też: Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej – jak liczyć w 2018 r.