Przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych zmieniają się co roku lub co 2 lata. Choć w porównaniu z okresem kilkanaście lat wstecz prawo do niech ma już niewielka grupa przedsiębiorców, niektórym wciąż przysługują tego typu przywileje. Sprawdź, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2023 roku.

Ogólne zasady stosowania kas rejestrujących, lepiej znanych jako kasy fiskalne lub drukarki fiskalne, zostały określone w art. 111 ustawy o VAT. W tych przepisach właśnie Minister Finansów został uprawniony do wprowadzenia czasowych zwolnień z tego obowiązku. Aktualne wytyczne w kwestii tego, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2023 roku, znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442). Obowiązuje ono do 31 grudnia 2023 roku.

 

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2023 roku

Najpopularniejsze zwolnienie z kasy fiskalnej – zwolnienie podmiotowe, przysługujące ze względu na niski obrót podatnika – pozostało w 2023 r. w takim samym kształcie, jak w latach poprzednich. Limit do zwolnienia podmiotowego z kasy wynosi 20.000 zł. Przy czym należy w nim uwzględnić wyłącznie obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wyjątkiem jest sprzedaż nieruchomości oraz środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, o ile zostały udokumentowane fakturami.

W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz takich osób w trakcie roku, limit liczy się w proporcji do okresu jej prowadzenia. Po przekroczeniu przysługującego przedsiębiorcy limitu ma on 2 miesiące na instalację kasy. Przy czym termin ten liczymy od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej i dla usług

Kolejne popularne zwolnienia z kas fiskalnych to zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej i zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek. Szczegółowe warunki korzystania z tych dwóch preferencji zostały określone odpowiednio w poz. 36 i 37 rozporządzenia w sprawie kas. W 2023 roku zwolnienia te obowiązują na tych samych zasadach, co w latach poprzednich.

 

Katalog zwolnień przedmiotowych

Jeśli zastanawiasz się, kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2023 roku, zajrzyj dodatkowo do części I wspomnianego załącznika. Wymieniono tam aż 32 czynności, które ze względu na swój szczególny charakter nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez względu na obrót podatnika.

Warto też wspomnieć o tzw. zwolnieniu podmiotowo-przedmiotowym. Przysługuje ono podatnikom, u których udział procentowy czynności zwolnionej z kasy fiskalnej w całości obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekracza 80%. Przedsiębiorca, który spełnia ten warunek, może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla całej swojej sprzedaży.

 

Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2023 roku – wyłączenia ze zwolnień

W rozporządzeniu znalazł się jednak katalog czynności, które ze względu na podwyższone ryzyko nadużyć muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. To między innymi:

Dostawy:

 • gazu płynnego
 • silników, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych
 • przyczep i naczep
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzętu fotograficznego
 • wyrobów z metali szlachetnych
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • wyrobów tytoniowych
 • napojów alkoholowych
 • perfum i wód toaletowych

 

Świadczenia usług:

 • przewozu osób taksówkami itp.
 • naprawy pojazdów
 • wulkanizacji
 • badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
 • prawniczych
 • doradztwa podatkowego
 • związanych z wyżywieniem
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

 

Ważne! Od 1 lutego 2023 r. wyłączeniu ze zwolnień z kas podlega nowa czynność, wymieniona w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m rozporządzenia. Są to usługi:

m)*) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub bank

 

Podatnicy świadczący tego rodzaju usługi mają już niewiele czasu na wprowadzenie kasy fiskalnej w swojej działalności.

ZOBACZ TAKŻE:

Kasy fiskalne od 2023 r. wyłącznie online!