Prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne od 1 stycznia 2017 r. przysługuje wyłącznie małym podatnikom rozliczającym się kasowo. Ponadto także część małych podatników zgodnie z nowymi przepisami ma obowiązek rozliczać się miesięcznie. Sprawdź, kto w 2017 r. może składać kwartalne deklaracje VAT i w jakich okolicznościach straci do nich prawo.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024). Ten nowy akt prawny wprowadził istotne modyfikacje m.in. w przepisach ustawy o VAT. Rozszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, wprowadzono obowiązek przesyłania deklaracji VAT elektronicznie dla większości podatników, zwiększono limit do zwolnienia podmiotowego z VAT, zmieniono zakres danych w prowadzonej ewidencji VAT i wiele innych.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się także zasady składania deklaracji VAT za okresy kwartalne – prawo do kwartalnego rozliczania zostało istotnie ograniczone.

 

Kwartalne deklaracje VAT – w 2017 r. tylko dla małych podatników

Nowelizacja ustawy o VAT zawęziła grono przedsiębiorców uprawnionych do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne wyłącznie do małych podatników. Warunki dla zachowania statusu małego podatnika zostały określone w art. 2 pkt 25 ustawy:

Art. 2.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(…)

25) małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł;

 

Po przeliczeniu na PLN określone w powyższym przepisie limity wynoszą odpowiednio:

Mały podatnik: 5.157.000 zł

Mały podatnik – pośrednik: 193.000 zł

 

Od 1 stycznia 2017 r. prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne nie mają już więc podatnicy inni niż mali, którzy wybrali kwartalny cykl rozliczeń wiążący się z zaliczkami uiszczanymi za pierwszy i drugi miesiąc kwartału.

 

Co więcej, nie wszyscy przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika mają w 2017 r. prawo do dokonywania kwartalnych rozliczeń. Zgodnie z nowododanym do ustawy art. 99 ust. 3a:

Art. 99

(…)

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

 

W przypadku podatników nowo zarejestrowanych wyłączenie z prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne w 2017 r. ma zastosowanie, jeśli rejestracja ta nastąpiła po 30 września 2016 r. Nawet jeśli w 2016 r. wybrali oni kwartalne rozliczenia, od 1 stycznia 2017 r. mają obowiązek składać deklaracje za okresy miesięczne – począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.

W załączniku nr 13 do ustawy znalazł się katalog towarów, wobec których istnieje znaczne ryzyko wyłudzeń. Wymieniono tam m.in. paliwo, złoto, wyroby stalowe, dyski, folię strecht oraz olej rzepakowy. Przy czym w przypadku dostawy paliwa wyłączenie z prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne w 2017 r. nie ma zastosowania, jeśli dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów bądź dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych (art. 99 ust. 3b ustawy).

Podatnik dokonujący dostaw towarów z załącznika nr 13 może składać kwartalne deklaracje VAT, jeśli łączna wartość tych dostaw w żadnym miesiącu kwartału nie przekroczy kwoty 50.000 zł.

 

Obowiązek przejścia na rozliczanie miesięczne – od kiedy w 2017 r.?

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Przedsiębiorcy nieposiadający statusu małego podatnika, którzy w 2016 r. składali deklaracje VAT-7K lub VAT-7D za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mają obowiązek składać deklaracje miesięczne. Oznacza to, iż pierwszą deklarację na druku VAT-7 mają obowiązek złożyć w terminie do 27 lutego 2017 r. (25.02 wypada w sobotę).

Jeżeli w trakcie roku 2017 podatnik w wyniku przekroczenia limitu straci status małego podatnika lub wartość sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 13 przekroczy limit 50.000 zł, miesięczne deklaracje VAT będzie musiał składać począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  • w którym przekroczono limit – jeżeli przekroczenie to nastąpi w pierwszym bądź drugim miesiącu kwartału. W wypadku przekroczenia limitu w drugim miesiącu kwartału, deklarację zapierwszy miesiąc kwartału należy złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału,
  • następującego po kwartale, w którym przekroczono limit – jeżeli przekroczenie to nastąpi w trzecim miesiącu kwartału

 

Składanie kwartalnych deklaracji VAT w 2017 r.

Deklaracje VAT za okresy kwartalne mogą składać zarówno mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczeń, jak i mali podatnicy, którzy takiej metody nie wybrali. Przy czym ci ostatni mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie VAT-R w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Oznacza to, iż w przypadku chęci składania deklaracji VAT-7K w 2017 r., zawiadomienie takie należy złożyć do 27 lutego 2017 r.

Z kwartalnego rozliczania można zrezygnować, jednak dopiero po upływie czterech kwartałów – w takim wypadku również wymagane jest złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego.

 

Miesięczne informacje podsumowujące VAT w 2017 r.

Niezależnie od obowiązku składania deklaracji VAT podatnicy są zobowiązani do wysyłki elektronicznej miesięcznych informacji podsumowujących.

Dotyczy to firm, które:

– dokonują transakcji z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej – składają VAT-UE,

– dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie) – składają VAT-27.

 

JPK_VAT dla małych i średnich firm w 2017 r.

Niezależnie od składania deklaracji VAT, podatnicy muszą pamiętać o obowiązku przesyłania danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 stycznia 2017 r. objął on małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Plik JPK_VAT należy przesyłać drogą elektroniczną bez wezwania organu podatkowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (dotyczy to także podatników składających deklaracje VAT za okresy kwartalne).

 

Czytaj też: Termin przesłania pierwszego pliku JPK_VAT