Długo wyczekiwana ulga na start to dla nowych przedsiębiorców istotne udogodnienie. Sprawdź, kto może korzystać z 6-miesięcznego okresu bezskładkowego. Dowiedz się też, czy po upływie tego okresu wciąż będzie można opłacać tzw. mały ZUS i jakie kody ubezpieczenia podać na druku ZUS ZZA.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), która zastąpiła obowiązującą wcześniej ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadziła wiele udogodnień dla polskich przedsiębiorców. Jednym z nich jest długo oczekiwana „ulga na start”. Od 30 kwietnia 2018 r. podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy jej wykonywania może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Ulga na start dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 18 Ustawy Prawo Przedsiębiorców, ulga na start przysługuje osobom fizycznym, które spełniają łącznie dwa warunki:

  • Podejmują działalność po raz pierwszy lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności
  • Nie wykonują nowej działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali czynności wchodzące w zakres nowej działalności (dot. to zatrudnienia w ramach umowy o pracę).

 

Powyższe nie oznacza jednak, iż z ulgi na start nie mogą korzystać przedsiębiorcy wykonujący czynności na rzecz byłego pracodawcy. Chodzi wyłącznie o przypadki, gdy czynności te pokrywają się z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy. Wyłączenie z prawa do ulgi na start nie dotyczy też przedsiębiorców, którzy wcześniej pracowali u danego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Składki opłacane przez przedsiębiorców w 2018 r.

Zgodnie z ogólną zasadą, przedsiębiorca ma obowiązek opłacać następujące składki:

  • składkę zdrowotną
  • składki społeczne:
  • składka emerytalna
  • składka rentowa
  • składka chorobowa
  • składka wypadkowa

 

  • składkę na Fundusz Pracy

 

Aktualna pełna składka wynosi łącznie 1228,70 zł. Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy rozpoczynający działalność przez pierwszych 6 miesięcy mogą korzystać z okresu bezskładkowego. Nie płacą wtedy składek na ubezpieczenia społeczne, płacą jednak składkę zdrowotną. Obecnie składka zdrowotna wynosi 319,94 zł miesięcznie.

Preferencyjny okres bezskładkowy kończy się po upływie pełnych 6 miesięcy. W praktyce oznacza to, iż czas korzystania z ulgi na start, przy odpowiednim zaplanowaniu momentu rozpoczęcia działalności, można wydłużyć nawet do 7 miesięcy. Wystarczy rozpocząć działalność później niż pierwszego dnia miesiąca. Przykładowo przedsiębiorca rozpoczynający działalność 2 września 2018 r. będzie korzystał z okresu bezskładkowego aż do 31 marca 2019 r.

Po upływie tego okresu, możliwe jest opłacanie preferencyjnych składek tzw. małego ZUS-u. Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, obniżone składki przedsiębiorca może opłacać przez kolejne 24 miesiące. Aktualnie wysokość składki preferencyjnej wynosi 519,28 zł.

Dopiero po tym 30-miesięcznym (a nawet 31-miesięcznym) okresie przedsiębiorca przechodzi na tzw. duży ZUS i zaczyna opłacanie składek w wysokości 1228,70 zł. Przy czym należy podkreślić, iż zarówno korzystanie z ulgi na start, jak i opłacanie małego ZUS-u, jest możliwością, a nie wymogiem. Przedsiębiorca może od początku opłacać składki w pełnej wysokości. Może też w każdej chwili zrezygnować z przysługujących mu preferencji.

 

Kod ubezpieczenia na zgłoszeniu ZUS ZZA – ulga na start

W przypadku skorzystania z ulgi na start, na druku ZUS ZZA należy podać kod ubezpieczenia zaczynający się od cyfr 05 40. Po upływie preferencyjnego 6-miesięcznego okresu bezskładkowego należy wyrejestrować się z ubezpieczenia na druku ZUS ZWUA z kodem 0540. Jeśli przedsiębiorca chce opłacać tzw. mały ZUS, zgłasza się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem 0570.

Takie informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ZUS. Ponadto, w odniesieniu do składek zdrowotnych, czytamy tam:

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru (w 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł). Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

 

Ważne!

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start na zgłoszeniu ZUS ZZA podają kod ubezpieczenia zdrowotnego zaczynający się od cyfr 05 40.

 

Zobacz też: Przelew podzielonej płatności VAT w 2018 r. – jak go wykonać?