Przedsiębiorcy mają obecnie do wyboru dwa sposoby regulowania swoich zobowiązań wobec dostawców: zwykły przelew lub przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności VAT. Sprawdź, jakie dane musi zawierać komunikat przelewu podzielonego, czy można go zlecić na papierowym druku oraz czy można dokonać w ten sposób zwrotu po otrzymaniu faktury korygującej. Dowiedz się też, jak wykonać pierwszy przelew split payment w przypadku braku środków na rachunku VAT.

Już od 1 lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług mogą dokonywać płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności VAT. Wybór tego sposobu regulowania swoich zobowiązań ma przynieść im liczne korzyści. Wśród nich można wymienić m.in. niepodleganie odpowiedzialności solidarnej za długi dostawcy oraz brak podwyższonych odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku VAT.

Zgodnie z nowymi zasadami, nabywca ma do wyboru dwa sposoby uregulowania należności: tradycyjnym, zwykłym przelewem lub przelewem podzielonej płatności VAT. O ile w przypadku zwykłych przelewów od 1 lipca 2018 r. nic się nie zmieniło, o tyle przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności VAT jest całkowitą nowością – konieczne jest podanie w nim dodatkowych danych.

 

Zwykły przelew od 1 lipca 2018 r.

Tradycyjny sposób dokonywania płatności wymaga podania nazwy odbiorcy, jego numeru rachunku, kwoty przelewu, nazwy i rachunku zleceniodawcy oraz tytułu przelewu. Wartość faktury brutto (wartość netto wraz z podatkiem VAT) w całości lub w części wpłaca się na rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Polecenie takiej płatności można wykonać za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub złożyć w banku w formie wypełnionego ręcznie lub komputerowo druku.

Nie ma znaczenia czy płatność jest dokonywana za jedną fakturę, czy zbiorczo za różne dokumenty.

 

Przelew podzielonej płatności VAT od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca posiadający w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rachunek rozliczeniowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej ma również rachunek VAT. Na to specjalne konto spływają kwoty podatku VAT wpłacane przez nabywców w związku z otrzymanymi fakturami.

Przelew dokonany z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, iż wartość netto wynikająca z faktury wpływa na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT. Jednakże w samym zleceniu przelewu nie podaje się dwóch numerów rachunków. Rozdzielenie płatności następuje przez użycie udostępnionego przez bank lub SKOK komunikatu przelewu. Nabywca wskazuje jedynie numer rozliczeniowy wystawcy faktury.

Płatności nie należy dokonywać bezpośrednio na rachunek VAT. Nawet jeśli jego numer będzie poprawny, bank automatycznie odrzuci takie polecenia zapłaty.

 

W komunikacie podzielonego przelewu należy wskazać:

  • Kwotę zapłaty brutto (lub jej część)
  • Kwotę podatku VAT (lub jej część)
  • Numer faktury, której dotyczy płatność
  • Numer NIP dostawcy

 

Pierwszy przelew split payment – co zrobić, gdy brak środków na rachunku VAT

Przepisy dotyczące podzielonej płatności VAT weszły w życie bardzo niedawno. Z oczywistych względów podatnicy na rachunkach VAT nie mają jeszcze wielu środków, a często nie mają ich wcale. Nie stanowi to przeszkody w wykonaniu pierwszego przelewu podzielonej płatności.

W przypadku braku środków na rachunku VAT, cała kwota przelewu pobierana jest automatycznie z rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy. Jeśli natomiast środki na rachunku VAT są niewystarczające, bank pobiera z rachunku rozliczeniowego brakującą kwotę.

Zawsze jednak w przypadku przelewów split payment jako pierwsze wykorzystywane są środki zgromadzone na rachunku VAT. Oczywiście przeznaczane są one na zapłatę kwoty VAT wynikającej z faktury, wykazanej w komunikacie przelewu, a nie na zapłatę całości należności.

 

Podzielona płatność VAT – najważniejsze zasady zlecania przelewów

Rachunki VAT prowadzone są wyłącznie w polskiej walucie – w niej także dokonywane są przelewy podzielonej płatności. Nie ma możliwości zastosowania mechanizmu split payment w walucie obcej.

Jak wskazano powyżej, w komunikacie przelewu należy wskazać numer faktury – dzięki temu organy skarbowe mogą połączyć kwotę VAT z konkretnym dokumentem, udostępnionym przez przedsiębiorcę w pliku JPK. Dzięki temu split payment pozwala na skuteczną kontrolę prawidłowości i rzetelności dokonywanych rozliczeń. Z tego względu jeden przelew może dotyczyć tylko jednej faktury. Nie ma możliwości dokonania przelewu zbiorczego zawierającego sumę kilku faktur. Jeśli nabywca reguluje należność wynikającą z kilku faktur od tego samego dostawcy, dla każdej z nich musi zlecić osobny przelew.

Przelewem podzielonej płatności nie można opłacać faktur proforma. W przypadku tych dokumentów wynikającą z nich należność wpłaca się w całości na rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Zapłaty z zastosowaniem mechanizmu split payment nie można dokonać na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) dostawcy. Przelewy takie zleca się wyłącznie na rachunki rozliczeniowe w banku lub rachunki imienne w SKOK – otwarte dla celów działalności gospodarczej.

 

Podatnik posiadający kilka rachunków VAT w jednym banku może przekazywać zgromadzone środki między tymi rachunkami. Nie może natomiast przekazywać ich między własnymi rachunkami VAT prowadzonymi w różnych bankach.

 

Podzielona płatność VAT a faktury korygujące

Zgodnie z 108a ust. 4 ustawy o VAT, zwrotu całości lub części otrzymanej zapłaty w przypadku otrzymania faktury korygującej można dokonać przelewem split payment. W komunikacie takiego przelewu zamiast numeru NIP dostawcy podaje się numer NIP nabywcy.

Dokonując zwrotu należy pamiętać o przepisie art. 29a ust. 10 ustawy:

Art. 29a

(…)

10. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Czy przelew podzielonej płatności można zlecić na druku papierowym

Z mechanizmu split payment można korzystać zarówno przez bankowość elektroniczną, jak i przy zlecaniu przelewu na papierowym druku wypełnionym komputerowo lub ręcznie. Taki przelew wymaga jednak podania wszystkich danych wymaganych dla przelewu podzielonej płatności, czyli m.in. numeru faktury czy numeru NIP dostawcy.

Tradycyjne druki nie mają takich dodatkowych pól. Z tego względu Związek Banków Polskich wydał Rekomendację dotyczącą sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu podzielonej płatności VAT.

 

FRAGMENT REKOMENDACJI ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH DOTYCZĄCEJ SPOSOBU WYPEŁNIENIA PAPIEROWEGO FORMULARZA PRZELEWU POD REALIZACJĘ PŁATNOŚCI PODZIELONEJ – WERSJA 1.0:

2. Opis wypełnienia papierowego formularza

2.1. Wymagania KIR dla polecenia przelewu.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej nr 12 cz. I komunikat płatniczy powinien zawierać nastepujące dane w polu 70 – pole tytułem:

Nazwa podczłonu: /VAT/ kwota podatku VAT Rozmiar: 5x! 13d*)

Nazwa podczłonu: /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany napotrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VATprowadzony w tym samym banku) Rozmiar: 5x! 14x

Nazwa podczłonu: /INV/numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku) Rozmiar: 5x! 35x

Nazwa podczłonu: /TXT/ tekst wolny Rozmiar: 5x! 33x

 

*) część całkowita kwoty oddzielona jest od części dziesiętnej przecinkiem

 

2.2. Sposób wypełnienia dokumentu papierowego

(…)

Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota – 12 znaków, pole tytułem – 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza.

Wersja 06.06.2018

drucek wypelnion

Kliknij po więcej informacji o podzielonej płatności VAT od 1 lipca 2018 r.