Dostarczasz towary lub świadczysz usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia lub odpowiedzialnością solidarną? Sprzedajesz części i akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli? Sprawdź, jak zmienią się przepisy od 1 listopada 2019 r. i czy Twoje faktury też będą musiały zawierać dodatkowe oznaczenie.

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w połowie 2018 r. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązkowo zakładały rachunki VAT do rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców. Do tej pory jednak korzystanie z podzielonej płatności było dobrowolne. Sytuacja ta zmieniła się od 1 listopada 2019 r. Stało się tak za sprawą ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).

 

Zmiany w ustawie o VAT od 1 listopada 2019 r.

Przede wszystkim nowe przepisy likwidują mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Wszystkie czynności, wymienione do tej pory w załącznikach nr 11 i 14 do ustawy o VAT, znalazły się w nowym załączniku nr 15 do tego aktu prawnego. Przeniesione zostały tam także czynności z dotychczasowego załącznika nr 13, objęte odpowiedzialnością solidarną.

Dodatkowo w załączniku nr 15 znalazły się inne czynności, takie jak m.in. sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli. Wszystkie wymienione w nim towary i usługi od 1 listopada 2019 r. zostały objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Nowy wymóg ma jednak dotyczyć wyłącznie transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

 

Obowiązkowy split payment – oznaczenie na fakturze

Sprzedawca wystawiający fakturę dokumentującą czynności z załącznika nr 15 na kwotę powyżej 15.000 zł, będzie musiał oznaczyć ją wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Dla nabywcy będzie to sygnał, iż przy regulowaniu płatności musi obowiązkowo zastosować split payment.

Niedostosowanie się do nowego wymogu skutkować będzie sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na czynność wymienioną w załączniku nr 15. Aby uniknąć kary, sprzedawca będzie musiał jak najszybciej poinformować swojego nabywcę o braku wymaganego oznaczenia. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie przekaże mu niezbędne informacje. Ważne, by kupujący towar lub usługobiorca mógł uregulować należność przelewem split payment.

Jeśli mimo uzyskania faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności” lub informacji od sprzedawcy, że takie wyrazy powinny być na tej fakturze, nabywca wykona przelew inny niż split payment, musi liczyć się z sankcją. Podobnie jak u nabywcy, dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma wynosić 30% kwoty podatku przypadającej na czynności z załącznika nr 15. Kary te będę obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Warto pamiętać, iż oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” musi zostać umieszczone na fakturze o wartości większej niż 15.000 zł, nawet jeśli wartość brutto towarów i usług z załącznika nr 15 jest niższa niż 15.000 zł. Liczy się bowiem łączna wartość transakcji. Przy czym obowiązek uregulowania płatności z zastosowaniem mechanizmu split payment odnosi się wyłącznie do kwoty sprzedaży towarów i usług z załącznika nr 15.

Nabywca musi pamiętać, że obowiązek zapłaty w podzielonej płatności dotyczy zakupów przekraczających 15.000 zł nawet jeśli sprzedawca nie umieści na fakturze zwrotu „mechanizm podzielonej płatności” a faktura zawiera czynności z zał. 15.

 

Obowiązkowy split payment a środki na rachunku VAT

Wraz z obowiązkiem stosowania mechanizmu split payment przez niektóre branże wprowadzono też kilka innych ważnych zmian. Pierwsza to rozszerzenie zakresu celów, na jakie mogą zostać przeznaczone środki zgromadzone na rachunku VAT. Do tej pory z rachunku tego można było przelać pieniądze na własne zobowiązania w podatku VAT lub na rachunek VAT innego podatnika. Od 1 listopada 2019 r. środki te można przeznaczyć także na zapłatę podatków PIT, CIT, składek ZUS, należności celnych oraz podatku akcyzowego. W pozostałych przypadkach wykorzystanie środków z rachunku VAT wciąż będzie wymagało uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego.

Jednocześnie rozszerzył się zakres przesłanek do odmowy przez urząd skarbowy przekazania środków z rachunku VAT na inne cele. Od 1 listopada 2019 r. będzie to nie tylko posiadanie zaległości w podatku VAT lub uzasadniona obawa, że podatnik nie ureguluje swoich zobowiązań, ale też zaległości w innych podatkach: PIT, CIT, podatku akcyzowym czy należnościach celnych.

 

Split payment – zmiany od 1 listopada 2019 r.

Wiele innych zmian zostało wprowadzonych w celu prawnego uregulowania obowiązków podatników będących sprzedawcami i nabywcami towarów i usług z załącznika nr 15. Przede wszystkim od 1 listopada 2019 r. podmioty te będą musiały obowiązkowo posiadać rachunki rozliczeniowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Celem tych zmian jest ukrócenie procederu uchylania się od obowiązków podatkowych poprzez dokonywanie przelewów na rachunek inny niż prowadzony w związku z działalnością, np. prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Wprowadzono też ważną zmianę, na którą czekało wielu przedsiębiorców. Od 1 listopada 2019 r.  można wykonywać przelewy zbiorcze split payment. Komunikat przelewu będzie obejmował wszystkie faktury wystawione przez kontrahenta w danym okresie – nawet jeśli nie wszystkie dokumentują czynności z załącznika nr 15. Przelew taki nie będzie zawierał numeru faktury lecz okres, za który regulowana jest płatność.

Ponadto w nowym stanie prawnym obowiązek regulowania należności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności będzie obejmował nie tylko zakończone dostawy towarów czy wykonane usługi, ale też zaliczki, zadatki i inne formy przedpłat dokonanych na poczet takiej czynności. Komunikat przelewu, zamiast numeru faktury, zawierał będzie informację „zaliczka”.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne dla mechaników – Pruszków