Nowy wymóg, a za jego nieprzestrzeganie – surowe kary. To kolejny pomysł rządu na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Sprawdź, jak będą wyglądały zasady wystawiania faktur wyłącznie do paragonów z NIP-em nabywcy i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, czy użytkownicy starszych modeli kas będą musieli wymienić swoje urządzenia na nowe.

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejne zmiany mające na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Po kasach fiskalnych online, przyszedł czas na kolejną nowość, planowaną już od wielu miesięcy. To nowy warunek, zgodnie z którym fakturę do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym można wystawić wyłącznie w przypadku, gdy paragon ten zawiera numer NIP nabywcy.

Zmiany zostaną wprowadzone mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny został uchwalony w dniu 04-07-2019, zatwierdzony przez z Senat i skierowany do podpisu Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2019 r.

 

Faktura tylko do paragonu z NIP-em nabywcy

W art. 106b ustawy o VAT ma znaleźć się ust. 5. Przepis ten wprowadza nowy obowiązkowy element paragonu, do którego może zostać wystawiona faktura – to numer NIP nabywcy. Warto przy tym podkreślić, iż zmiany te dotyczą tylko dokumentów wystawianych na rzecz podmiotów gospodarczych. Zasady wystawiania faktur do paragonów dla konsumentów pozostaną bez zmian. Podobnie jak ogólne zasady dokumentowania sprzedaży fakturami.

Opcja umieszczenia numeru NIP nabywcy na paragonie nie jest dostępna we wszystkich kasach fiskalnych. Nie mają jej przede wszystkim starsze modele urządzeń. Aby nie zmuszać podatników do wymiany kas, twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej określili procedurę postępowania w takich przypadkach. Gdy nabywca zgłosi operatorowi kasy, że dokonuje zakupu jako podatnik, nie otrzyma paragonu ze swoim numerem NIP, lecz od razu fakturę.

 

Kary za fakturę do paragonu bez NIP-u nabywcy

Przepisy przewidują też konsekwencje za niedostosowanie się do nowych wymogów – poniesie je zarówno podatnik wystawiający fakturę, jak i nabywca, który ujmie taki dokument w ewidencji. Zgodnie z art. 106b ust. 6, który od 1 września 2019 r. zostaje dodany do ustawy o VAT, podatnik wystawiający fakturę do paragonu niezawierającego numeru NIP nabywcy musi liczyć się z nałożeniem przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ma ono odpowiadać kwocie 100% podatku wykazanego na fakturze.

Przedsiębiorca, który ujmie w ewidencji fakturę bez swojego numeru NIP, również musi liczyć się z sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 109 ust. 3a ustawy w nowym brzmieniu, zobowiązanie nałożone przez organ podatkowy na nabywcę ma wynosić 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

 

W świetle ustawy o VAT

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej wyjaśniono, iż planowane regulacje nie są żadną nowatorską zmianą – odzwierciedlają jedynie zasady, które już dawno zostały określone w ustawie o VAT. Jak powszechnie wiadomo, sprzedaż dokonywana na rzecz podmiotu gospodarczego dokumentowana jest fakturą, natomiast sprzedaż dla konsumenta – paragonem fiskalnym. Jeśli podatnik nabywa towar lub usługę jako konsument, nie może później zmienić charakteru takiego zakupu na wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej. Projektowane przepisy mają wymusić na przedsiębiorcach pewną konsekwencję w tym zakresie. Nabywca już w momencie zakupu musi zdecydować się, w jakim charakterze go dokonuje.

 

Wszystkiemu winne nadużycia

Wchodzące w życie zmiany to wynik sygnałów, jakie od wielu lat docierają do organów podatkowych. Zgłaszane są przypadki poważnych nadużyć podatkowych, polegających na wystawianiu przedsiębiorcom faktur do paragonów wydrukowanych, ale nieodebranych przez konsumentów. W ten sposób nieuczciwe firmy dokonują odliczenia VAT od zakupu, którego wcale nie dokonały. Precedens taki ma miejsce przede wszystkim w branży paliwowej i budowlanej. Firmy wyłudzające podatek VAT zazwyczaj oferują pracownikom stacji paliw czy składów budowalnych korzyści majątkowe w zamian za nagięcie przepisów.

Nowe regulacje mają te praktyki ukrócić. Ustawa czeka na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie 1 września 2019 r.

Aktualizacja!

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została ostatecznie opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1520. Nowe przepisy w omówionym kształcie wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Oświadczenie o zasadach ewidencji na kasie – do podpisu dla każdego pracownika