Obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dotyczy wszystkich podatników – bez względu na formę opodatkowania. Obejmuje więc także ryczałtowców. Podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych na zasadach określonych dla wszystkich przedsiębiorców.

Zasada ogólna zawarta w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy każdego podatnika, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Nie mają przy tym znaczenia czynniki takie jak zarejestrowanie bądź nie podatnika do VAT czy forma opłacania podatku dochodowego.

Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przysługuje niektórym podatnikom na mocy ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2157). Wyznacza ona katalog podmiotów, które mogą korzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania.

Obowiązkiem ryczałtowca jest m.in. prowadzenie ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, a jeśli zatrudnia on pracowników – również kart ich przychodów. Mimo iż ryczałt płaci się od przychodu, podatnik musi też przechowywać dowody zakupu towarów.

 

Kasa fiskalna dla ryczałtowca w 2018 r.

Korzystanie z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym nie zwalnia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. To nie forma opodatkowania, lecz status nabywcy decyduje bowiem o tym, czy w danej firmie powinno być użytkowane tego typu urządzenie. Ryczałtowiec nie zawsze jednak musi posiadać kasę fiskalną – może korzystać ze zwolnień z tego obowiązku, przysługujących wszystkim innym podatnikom, którzy spełnią określone warunki.

Wytyczne w tej kwestii rozstały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Ryczałtowcy, którzy muszą mieć kasę obowiązkowo

W § 4 rozporządzenia wymieniono czynności, które ze względu na swój szczególny charakter pozbawiają podatnika prawa do korzystania z większości zwolnień z kasy fiskalnej. Urządzenie rejestrujące, bez względu na wysokość obrotu, muszą mieć m.in. podatnicy dokonujący dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych oraz perfum i wód toaletowych, a także świadczący usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Podatnik opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, który chce skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, powinien najpierw sprawdzić, czy wykonywane przez niego czynności nie znalazły się w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas.

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla ryczałtowca w 2018 r.

Ryczałtowiec, który nie wykonuje czynności wyłączonych ze zwolnienia z kas, wymienionych w § 4 rozporządzenia, najczęściej korzysta ze zwolnienia z kasy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, urządzenia fiskalnego nie muszą posiadać przedsiębiorcy, których obrót netto w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. Jeśli ryczałtowiec rozpoczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, kwotę limitu wylicza w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.

Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył przysługujący mu limit.

 

Niezależnie od wysokości obrotu ryczałtowiec może też korzystać m.in. ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie dla świadczenia usług z zapłatą na rachunek wymaga spełnienia wszystkich określonych poniżej warunków.

Zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

W przypadku utraty prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej, ryczałtowiec powinien pamiętać o terminowym rozpoczęciu ewidencjonowania – jest to bowiem jeden z warunków uzyskania ulgi do 700 zł na każde zgłoszone w urzędzie skarbowym urządzenie.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne online: Kto musi mieć w 2019 r.

 

Kasy fiskalne Pruszków – zobacz naszą ofertę!