Nowy obowiązek objął wszystkich operatorów kas fiskalnych – muszą oni podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Przypomniano w niej o wymogach związanych z pracą na kasie i karach, które grożą za ich nieprzestrzeganie. Sprawdź, do kiedy trzeba podpisać to oświadczenie.

Wprowadzenie kas online na półki serwisów fiskalnych to nie jedyna zmiana od 1 maja 2019 r. Wejście w życie długo oczekiwanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) nie przyniosło na szczęście wymogu wydawania paragonu przed zapłatą. Z pomysłu tego rząd wycofał się po burzliwej debacie i krytyce m.in. ze strony przedsiębiorców. Wprowadzono za to zupełnie nowe rozwiązanie, które ma zapobiec nadużyciom ze strony operatorów kas fiskalnych.

 

Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji

Od 1 maja 2019 r. każdy użytkownik kasy fiskalnej ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Dotyczy to zarówno pracowników nowych, jak i tych, którzy rejestrują sprzedaż na kasie już od wielu lat. Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas. Znalazły się w niej m.in. wytyczne związane z wydawaniem paragonu fiskalnego do każdej sprzedaży dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego.

Dokument ten informuje operatora kasy także o obowiązku ewidencjonowania zaliczek, trybie postępowania w przypadku otrzymania przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy, jak również o tym, jak powinien wyglądać paragon fiskalny. Operator kasy fiskalnej musi też zapoznać się z informacją na temat konsekwencji niestosowania się do określonych w przepisach wymogów. Przywołano m.in. przepisy dotyczące sankcji za niewydanie paragonu, określone w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Kto i kiedy musi podpisać oświadczenie

Informację oraz oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden zachowuje operator kasy, a drugi trafia do podatnika użytkującego urządzenie. Składający oświadczenie musi podać m.in. swoje dane oraz opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Zasady te zostały określone w § 6 ust. 3-5 rozporządzenia.

Zgodnie z tym przepisem, operator kasy musi podpisać oświadczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. W praktyce oznacza to, iż właściciel sklepu czy punktu usługowego będzie przekazywał dokument do podpisania każdemu nowo zatrudnianemu pracownikowi, w którego zakresie obowiązków będzie obsługa kasy fiskalnej.

Natomiast osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów, czas na podpisanie oświadczenia mają do 31 maja 2019 r. Tak wynika z przepisu przejściowego określonego w § 58 rozporządzenia.

 

Ważne!

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji muszą podpisać:
  • Nowi operatorzy – przed rozpoczęciem pracy z kasą
  • Osoby, które rozpoczęły ewidencję na kasie fiskalnej przed wejściem w życie nowych przepisów – do 31 maja 2019 r.

 

Kasy fiskalne online: Prezydent podpisał ustawę!