Aby oświadczenie pracownika PIT-2 zachowało moc prawną, musi być złożone w odpowiednim terminie i na właściwej wersji formularza. Sprawdź, kto może skorzystać z obniżenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, w jaki sposób je obliczać, co wskazuje się w oświadczeniu i jakie terminy obowiązują w 2019 r.

Pracodawca ma prawo do pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek dochody od należności wypłacanych pracownikowi o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zgodnie z art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo to można zastosować do podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali. W 2019 r. limit ten wynosi 85.528 zł.

Pracownik, który chce, by jego pracodawca dokonywał takich miesięcznych pomniejszeń, musi złożyć mu oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na druku PIT-2. Obowiązku tego należy dopełnić przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

Wzór oświadczenia PIT-2 na 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2237). Określa ono wzory oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, deklaracji PIT-4R, PIT-6 i PIT-8AR, a także informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Składając pracodawcy oświadczenie PIT-2 należy pamiętać o wybraniu właściwej wersji druku. W 2019 r. wzór formularza nie uległ zmianie.

Ważne!

PIT-2(5) –  taka wersja oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

W oświadczeniu PIT-2 pracownik wskazuje zakład pracy upoważniony do zmniejszania miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

Ponadto dokument ten stanowi deklarację, iż podatnik:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochodów: z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy bądź z najmu lub dzierżawy,

Termin złożenia oświadczenia PIT-2 w 2019 r.

Aby oświadczenie PIT-2 zachowało moc prawną, musi być złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku. Nie ma konieczności składania go ponownie, jeśli stan faktyczny określony w oświadczeniu złożonym w poprzednich latach nie uległ zmianie.

Ważne!

Oświadczenie PIT-2 należy złożyć przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2019 r. Dla wielu pracowników termin ten upływa z końcem stycznia 2019 r.

Pracodawca stosuje kwotę zmniejszającą podatek za miesiące od początku roku do miesiąca, w którym dochód pracownika przekroczy limit 85.528 zł – z tym miesiącem włącznie. Prawo do dokonywania takich pomniejszeń traci począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek – ile wynosi w 2019 r.

W 2019 r. pracodawca może pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 556,02 zł rocznie. Miesięcznie stosuje się 1/12 tej kwoty, czyli 46,33 zł.